na příkladech chemického složení základních živin zdůvodní, jak vlastnosti jednotlivých látek ovlivňují jejich funkci v lidském těle

CAP-CHE-001-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Tento tematický celek umožňuje žákům pochopit základní biochemické procesy, které jsou základem pro správné fungování lidského organismu. Důraz je zde kladen na submikroskopickou strukturu daných látek. Při studiu chemického složení běžných živin žáci rozvíjejí schopnost analyzovat, jak specifické vlastnosti těchto látek ovlivňují jejich funkční roli v těle.

Přístup zvolený k představení tohoto tématu u žáků podporuje rozvoj kritického myšlení a aplikaci teoretických znalostí v praktických situacích, což je zásadní pro rozvoj kompetencí žáků. Tento tematický celek navíc přispívá k lepšímu porozumění významu vyvážené výživy a zdravého životního stylu, což má přímý dopad na osobní zdraví a wellbeing.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pokusem ověří vlastnosti, funkci a složení sacharidů, tuků a bílkovin
  • rozliší druhy tuků podle jejich původu a skupenství a uvede jejich vliv na zdraví člověka
  • rozliší jednodušší a složitější sacharidy a uvede jejich významné zástupce spolu s významem z hlediska příjmu v potravě
  • na příkladu vlastností konkrétních bílkovin v lidském těle zhodnotí, jak jsou jednotlivé funkce bílkovin ovlivněné jejich strukturou a vlastnostmi

Očekávané výsledky učení