zhotovuje výrobky z technického materiálu s využitím tradičních, inovativních a digitálních technologií nebo upcyklace za dodržení zásad hygieny a bezpečnosti práce

CSP-TCH-001-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

Žák zhotovuje výrobky prostřednictvím moderních i historicky zakotvených postupů práce. Seznamuje se tak s historickými řemesly a tradičními postupy zpracování materiálů, jejich vývojem i současnými inovacemi. Příkladem inovativních postupů práce na základní škole může být práce s polymerovými hmotami nebo 3D pera. V souvislosti s principem udržitelnosti žák zpracovává odpadový nebo nepotřebný materiál a přetváří ho ve znovu využitelné výrobky. Pojem technický materiál zahrnuje papírenské materiály, textilní materiály, modelovací hmoty, dřevo a přírodniny, plasty, kovy a další (mj. i odpadové materiály). Typ materiálu je vhodné volit na základě možností školy, znalostí a zkušeností učitele i zájmu žáků. Žák na základě dosavadních znalostí a zkušeností získaných v průběhu práce s technickým materiálem navrhuje dílčí změny vedoucí k úpravě zamýšleného výrobku nebo drobné inovace jednotlivých kroků pracovního postupu. Navrhované změny následně prakticky ověřuje pod vedením učitele nebo ve spolupráci se spolužáky. Při práci žák dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce na základě pokynů učitele.

Prostřednictvím vlastní praktické činnosti žák vnímá hodnotu lidské práce, rukodělných činností a jejich kulturní význam. Vnímá upcyklaci jako možnou tvůrčí cestu k udržitelnosti. Mimo to vnímá přínos tvůrčích technických činností pro vlastní učení, seberealizaci i relaxaci.

Hodnoty

 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • pozná a charakterizuje základní technické materiály (tradiční i novodobé) a popíše možnosti jejich využití pro tvůrčí činnosti
 • popíše požadované vlastnosti zamýšleného výrobku
 • realizuje základní tradiční i inovativní postupy práce s technickým materiálem samostatně nebo s dopomocí učitele
 • realizuje instruktivní i tvůrčí učební úlohy podle zadání učitele
 • prostřednictvím praktických činností poznává historická i současná řemesla v souvislosti s lidovými tradicemi a zvyky
 • uvědomuje si na základě zkušeností z modelových situací význam i kulturní hodnotu lidské práce
 • navrhuje dílčí změny ve využití technického materiálu nebo realizaci postupu práce
 • na základě nabídky učitele uplatní vlastní vůli při výběru technického materiálu a postupu práce
 • dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce podle pokynů učitele a uvědomuje si jejich význam při realizaci praktických činností a důsledky při jejich nedodržení
 • prezentuje průběh a výsledky své práce i s využitím digitálních technologií
 • řízenou reflexí posuzuje samostatně nebo ve spolupráci se spolužáky proces výroby i výsledný produkt

Očekávané výsledky učení