čte s porozuměním přiměřeně náročné texty včetně textů elektronických

JJK-CJL-001-ZV5-005
divider

Popis a zdůvodnění

Čtení jako základní dovednost si žák postupně osvojuje od 1. do 5. ročníku. Prostřednictvím smysluplných textů již od počátku nácviku techniky čtení směřuje k porozumění čtenému, učí se využívat rozmanité čtenářské strategie. Vyhledá informaci v textu odpovídající jeho čtenářské úrovni a jednoduše se orientuje v internetovém vyhledávači.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • zná písmena, čte slova a větné celky
 • rozumí významu slov a větných celků
 • ověřuje si porozumění čtenému
 • čte přiměřeně rozsáhlé texty
 • čte i texty elektronické
 • reprodukuje čtený text
 • využívá znalost orientačních prvků textu k porozumění
 • využívá znalost orientačních prvků textu při vyhledávání informací
 • osvojuje si některé postupy, které mu pomáhají pochopit obsah sdělení, např. kladení otázek, usuzování, propojování informací ze dvou částí textu
 • zadá vhodné klíčové slovo do vyhledávače
 • vyhledá přímo vyjádřenou informaci v tištěných i elektronických zdrojích
 • rozpozná nepřímo vyjádřenou informaci
 • ověřuje si vyhledané informace
 • ověřuje si informaci z více zdrojů

Očekávané výsledky učení