promýšlí potřebné zdroje pro aktivity, které přispívají k rozvoji jeho či blízkého okolí

KPP-ZDR-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • soustředím se na podporu žáků při objevování jejich tvůrčího potenciálu
 • podněcuji žáky k přemýšlení mimo ustálené vzorce a k nalézání vnitřní motivace pro objevování a využívání nových příležitosti
 • podporuji samostatné myšlení prostřednictvím bádání, otevřeného dialogu, aktivních projektů a diskuzí motivovaných reálnými situacemi
 • organizuji besedy, setkání žáků s inspirativními podnikavými osobnostmi a pozitivními vzory - úspěšnými absolventy školy, rodiči, odborníky
 • poskytuji žákům konstruktivní zpětnou vazbu, včetně formativního hodnocení, které posiluje jejich potřebu zdokonalovat se
 • umožňuji žákům získat zkušenosti
  • v sebeprezentaci, což zahrnuje představení osobních kvalit a schopností jedince
  • v prezentaci osobních i skupinových úspěchů a témat, která inspirují jejich okolí
 • podporuji u žáků porozumění principům práce s externími zdroji, zejména s ohledem na projektový trojimperativ (vztah mezi časem, zdroji a kvalitou), usiluji o jejich praktickou aplikaci, konkrétně zapojením žáků do projektového učení 
 • zařazuji velmi zjednodušené metody typu Lean Canvas 
 • zařazením kooperativního učení a nastavením jasných očekávání a kritérií pro hodnocení kvality práce žáků jim umožňuji při realizaci projektů efektivně sdílet a využívat zdroje a zkušenosti 
 • rozvíjím u žáků dovednosti budování a udržování vztahů s ostatními lidmi jak v jejich osobním životě, tak v oblasti jejich zájmů
 • umožňuji žákům absolvování exkurzí u různých firem a organizací
 • vyzývám žáky k tomu, aby si sami vybrali a kontaktovali firmu/organizaci, do které se chtějí podívat a něco se o ní dozvědět
 • rozvíjím spolupráci mezi školami a vítám aktivity připravované žáky středních škol pro žáky základních škol, jako jsou odborné a zájmové kroužky
 • zprostředkovávám žákům příležitosti spolupracovat se staršími spolužáky nebo absolventy školy, kteří jim poskytují užitečné rady a podporu například při rozvíjení zájmu, profilaci aj.
 • podporuji propojování žáků s komunitou a místní samosprávou, například formou rozmanitých žákovských projektů/miniprojektů
 • pestrou škálou metod a forem výuky přináším do procesu výuky nečekané změny, kterým musí žáci flexibilně čelit, jsou nuceni předvídat situace, události a plánovat opatření k jejich zvládnutí, adaptovat se

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: vlastní tvůrčí potenciál

 • objevuje svůj tvůrčí potenciál
 • přichází s novými nápady či netradičními přístupy
 • inspiruje se z nových zdrojů a spolupracuje s kreativními a tvůrčími vrstevníky

komponenta: externí zdroje a prostředky

 • sestavuje seznam zdrojů, které ke své nebo skupinové aktivitě, projektu potřebuje
 • vysvětluje na konkrétním příkladu vztah mezi časem, zdroji a kvalitou 
 • odhaduje potřebný čas
 • navrhuje, odkud zdroje získat, zapojuje se do jejich zajišťování

komponenta: podněcování spolupráce

 • motivuje ostatní, aby se zapojili do určité činnosti nebo nenáročného projektu a podíleli se na dosahování společných cílů
 • komunikuje s okolím a vytváří skupinu vrstevníků s různými dovednostmi 

komponenta: síťování a networking

 • navazuje dobré vztahy s lidmi s podobnými zájmy, nejen se spolužáky, radí se s nimi
 • sdílí své zkušenosti v novém prostředí, navazuje nové kontakty 
 • při setkáních s inspirativními lidmi si na jejich příkladech uvědomuje, poté konkrétně pojmenovává, co ho zajímá a co nikoliv
 • popisuje, čemu by se rád věnoval více než doposud      
 • na vyžádání konkretizuje své silné stránky, které si během setkání nově uvědomil

komponenta: adaptabilita a flexibilita

 • adaptuje se na změny a příležitosti během výuky i v běžných situacích mimo školu
 • je otevřený novým znalostem a zdokonaluje dovednosti
 • projevuje odvahu a vytrvalost při realizaci nových nápadů i prosazování vlastních myšlenek 

Očekávané výsledky učení