rozpoznává různé druhy profesí ve svém blízkém okolí a sdílí zkušenosti se zapojením do pracovních činností ve svém domácím prostředí

CSP-OSV-003-ZV5-005
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení je zaměřený na seznámení žáka s různými druhy pracovních činností a povolání (profesí). Žák pojmenuje různé druhy pracovních činností ve svém domácím prostředí a specifikuje své zapojení do těchto činností. Zapojení do činností spojených s chodem domácnosti je klíčové pro osobní, sociální i kariérový rozvoj žáka. Získání a sdílení těchto zkušeností umožňuje budovat zdravý vztah k práci a chápat spoluodpovědnost za výsledky práce, což jsou potřebné dovednosti pro budoucí pracovní i osobní život. Zároveň žák poznává povolání dospělých ze svého blízkého okolí a dokáže o nich diskutovat.

Poznávání významu různých druhů práce vede žáka k uvědomění, že každá pracovní činnost má svou hodnotu (činnosti v domácnosti, vykonávání placené a neplacené práce). Rozvíjí otevřený postoj k různým profesím, který pomáhá omezovat vliv genderových a dalších stereotypů. Žák si vytváří vztah k různým profesím prostřednictvím nejbližších osob. Popisuje typy pracovních činností souvisejících s danými profesemi, jejich přínosy. 

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozlišuje druhy pracovních činností spojených s chodem domácnosti a popisuje své zapojení do nich
  • pojmenuje povolání, která se vyskytují v jeho rodině a blízkém okolí a dokáže popsat jejich náplň a význam
  • uvědomuje si hodnotu pracovní činnosti ve svém domácím prostředí a profesí, které zná 
  • rozliší podíl členů domácnosti na různých pracích 
  • sdílí své zkušenosti a prožitky se zapojením se do pracovních činností ve svém okolí

Očekávané výsledky učení