rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne postupy a algoritmy pro jeho řešení

INF-INF-002-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

Žák analyzuje problém (zadání), zejména co je jeho vstupem a výstupem, dále pak požadavky na proces řešení. Hledá vztah mezi vstupem a výstupem, nachází nutné kroky či stavy, kterými bude nutné projít. Postupně identifikuje dílčí, menší problémy, jejichž řešení přispěje k vyřešení problému hlavního. Opět určuje jejich vstupy a výstupy, neboli vzájemné návaznosti. Pokračuje takto až do stavu, kdy jsou jednotlivé dílčí podproblémy zřetelně a přímo řešitelné, ať už s využitím hotových nástrojů, jejich vytvořením, nebo zadáním jinému člověku apod.

Konkrétní realizace algoritmu záleží na typu řešeného problému, např. úklid bytu, příprava pokrmu, organizace sportovní soutěže, příprava strategie v počítačové hře, tvorba programu v nástroji Scratch.

Ověřování správnosti postupu a hledání případných chyb je nedílnou součástí algoritmizace a programování. Žák by měl vždy ověřit, že jeho postup i výsledek dávají smysl a jsou správné.

Schopnost rozložit problém na menší samostatně řešitelné části je základem algoritmického myšlení, které je klíčové pro programování a vývoj softwaru. V praxi se často setkáváme s problémy, které jsou příliš složité na to, aby byly řešeny najednou. Schopnost dekompozice a systematického řešení umožňuje efektivněji řešit tyto složité úlohy.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozkládá problém řešitelný posloupností navazujících jednoduchých kroků se zřetelným a jednoznačným pořadím a triviální návazností (např. cesta na mapě)
  • rozkládá problém hierarchicky na fáze a jejich části, až po posloupnost jednoduchých kroků (např. delší cesta na mapě, se zastávkami)
  • zahrnuje i rozhodování o pořadí kroků, které na sobě mohou a nemusí být závislé (např. oblékání, vaření)
  • popisuje vztahy a závislosti souvisejících dílčích problémů (např. při vaření složitějšího pokrmu)
  • sám posuzuje, jaká míra rozdělení problému stačí, volí nebo tvoří nástroje a postupy pro jeho řešení
  • při možnosti různého rozkladu hodnotí a vybírá ten, který vidí v dané situaci jako nejvhodnější

Očekávané výsledky učení