aplikuje metody analýzy a syntézy při řešení komplexních matematických situacích v různých kontextech

ZGM-MUV-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

 • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: zákonitosti a souvislosti

 • dává do souvislostí objekty a jevy
 • popíše daný stav s určitou mírou abstrakce s využitím vhodného matematického nástroje
 • rozhodne o vhodnosti matematického nástroje na základě své strategie, kterou dokáže jednoznačně vyjádřit

komponenta: analýza

 • analyzuje a vyhodnocuje výhodnost rozdělní úlohy na jednotlivé části několika způsoby
 • analyzuje úlohu na její jednotlivé logické části

komponenta: syntéza

 • dokáže z jednotlivých částí usuzovat na celek rozhodne o jeho vhodnosti na základě své strategie, kterou dokáže jednoznačně vyjádřit
 • analyzuje úlohu na její jednotlivé logické části a naopak dokáže z jednotlivých částí usuzovat na celek
 • volí si k tomu vhodný matematický nástroj
 • logické souvislosti vyjádří slovně a volí vhodný způsob písemného/matematického vyjádření
 • vyvozuje závěr z jednoznačných předpokladů (dedukce)
 • z jednotlivostí formuluje všeobecné závěry (indukce)

komponenta: práce s podmínkou

 • volí si předpoklady a podmínky a sleduje dopady změny podmínek na daný jev, které posoudí a vhodně argumentuje
 • interpretuje získané výsledky ve vztahu k výchozí situaci

Očekávané výsledky učení