s pomocí různých informačních zdrojů ilustruje rozmanitost chemie a reflektuje aktuální dění v tomto vědním oboru

CAP-CHE-003-ZV9-013
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem tohoto výstupu je poukázat na chemii jako na vyvíjející se obor. Tento výstup představuje pro žáky výzvu ve smyslu reflektování mediálních zpráv z pohledu chemie, vede je ke vnímání oboru, jeho náplně i povahy. Součástí je i budování kritického postoje k mediálním obsahům, identifikace nepodložených informací nebo dezinformací.

Výstup rozvíjí schopnost žáků pracovat s informacemi, kriticky je hodnotit a ověřovat relevantnost jednotlivých zdrojů, čímž vytváří v rámci výuky chemie prostor pro sledování aktuálního dění v oboru a akcentuje přínos chemie pro všechny sféry lidského života.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rámcově vysvětlí přínos výsledků práce laureátů Nobelovy ceny za chemii v posledních letech
  • zhodnotí příspěvek českých chemických objevů celosvětové vědě
  • u vybraných mediálních sdělení zdroji informací doloží relevantnost či nerelevantnost předkládané informace vztahující se k oboru chemie

Očekávané výsledky učení