po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vysvětlí celý postup a určí problém, který je daným algoritmem řešen

INF-INF-002-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Algoritmus je přesný návod nebo postup, jak vyřešit danou úlohu. Žák pracuje se zápisem algoritmu v různých formách. Nejprve algoritmus rozdělí na menší, snáze pochopitelné části, typicky až na jednotlivé kroky. Poznatky o nich na základě jejich souvislostí a návazností kombinuje zpět do popisu chování větších částí vzorového postupu a nakonec algoritmu jako celku. Pomáhá si při tom prováděním nebo simulováním algoritmu nebo jeho částí na konkrétních příkladech vstupů.

Žák určí vstupy vzorového algoritmu, předpoklady, které musí být splněny, aby fungoval, výstupy algoritmu a jejich vztah k původním vstupům. Také vysvětluje, jak výstupy na základě vstupů postupně vznikají, neboli jak algoritmus funguje. Z těchto pozorování vyvozuje, co je účelem algoritmu, k čemu byl sestaven.

Analýza hotových algoritmů vede žáky k přemýšlení nad postupem řešení, případně i k hledání jiných (lepších) způsobů a postupů řešení. Je to příprava na vytváření vlastních algoritmů a celá oblast algoritmizace je přípravou na programování.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pracuje s různými zápisy algoritmů (např. popis běžnou řečí, sekvence symbolů, rozličné diagramy, blokové nebo jednoduché textové zdrojové kódy programů)
  • sleduje provedení algoritmů a kontroluje, jak jednotlivé kroky odpovídají zápisu, posléze algoritmy realizuje sám, učí se odhadovat výsledky jednotlivých kroků nebo delších sekvencí, zobecňuje svá pozorování (co daný krok nebo příkaz dělá někdy, co za jakých podmínek, co dělá nutně vždycky)
  • učí se číst a rozumět komentářům, všímá si míst, kterým porozuměl špatně, a hledá příčinu nepochopení
  • zprvu pracuje s algoritmy, které zřetelně a přímočaře vedou k cíli (nakreslení ornamentu hvězdy), poté s takovými, kde vztah vstupu a výstupu není z kroků algoritmu vidět přímo (hledání největšího společného dělitele přímo, nikoli zkoušením všech možností)
  • algoritmy si zkouší pro konkrétní vstupy, později cíleně vybírá takové vstupy, které reprezentují nějaké větší skupiny podobných vstupů (krátká slova, sudá čísla, černobílé obrázky, úhly velikosti 0–180°)

Očekávané výsledky učení