respektuje pravidla etického chování a uplatňováním prosociálního chování přispívá k utváření podporujících vztahů

CSP-OSV-002-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení je zaměřený na pomáhající a prosociální chování a praktickou etiku. Žáci se podílejí na reflexi chování podle etických pravidel a vyhodnocují důsledky eticky vhodného a nevhodného jednání. Oceňují vhodné chování a poukazují na projevy chování, které mají negativní dopad na klima třídy a školy. U těchto nežádoucích vlivů zvažují, jaké jsou možnosti řešení. 

K rozvoji etického a prosociálního chování je důležité vytvořit prostor pro reflexe zkušeností s prosociálním chováním a vytvářením podpůrných vztahů, dialog o hodnotách a přínosech pro sebe a druhé. V modelových situacích je možné získat zkušenost s vlastním prožíváním etických dilemat a uvědomit si své zdroje a hodnoty, které mohou být oporou při zvládání různých životních situací

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • reflektuje své dovednosti stanovovat a dodržovat pravidla (ve třídě, komunitě)
  • v praktických situacích respektuje přijatá pravidla a vyhodnocuje dopad vlastního chování a jednání i chování a jednání spolužáků na utváření mezilidských vztahů v komunitě
  • popíše, jakými projevy prosociálního chování přispívá ke vztahům ve třídě (příp. v dalších sociálních prostředích)
  • v modelových situacích navrhne (příp. předvede) a vyhodnotí řešení eticky dilematických situací
  • v modelových situacích kriticky vyhodnotí informace z hlediska etiky
  • uvede, co je pro něho v životě důležité, a zdůvodní proč

Očekávané výsledky učení