dodržuje základní pravidla her a soutěží, označí přestupky proti herním či soutěžním pravidlům a vysvětlí, v čem došlo k jejich porušení

CZB-TEV-002-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV

- dodržuje základní pravidla jednoduchých her a soutěží a jejich nutné modifikace související s jeho aktivním zapojením, označí přestupky proti herním či soutěžním pravidlům, vysvětlí, proč jsou v rozporu s pravidly

Pro motivaci a využití osvojovaných pohybových dovedností jsou v TV na 2. stupni využívány různé typy her a soutěží. Tyto činnosti mají svá konkrétní pravidla, která slouží k bezproblémové realizaci her a soutěží a k bezpečnosti žáků. Žáci by měli daná pravidla znát, dodržovat je, v případě porušení pravidel tuto situaci rozpoznat (upozornit na ni) a adekvátně reagovat na jejich nedodržování. Měli by být schopni i vysvětlit, k jakému porušení pravidel došlo a proč není možné ho tolerovat.

Hry a soutěže se řídí společnými pravidly. Znalost těchto pojmů a pravidel je pro společnou a bezpečnou realizaci pohybových činností nezbytná. Je důležitá i jako prvek socializace při organizování a realizaci společných pohybových činností mimo školu a v osobním životě. Jejich znalost umožňuje s porozuměním vnímat informace o sportu a sledovat přenosy sportovních soutěží.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • zvládá základní pravidla osvojovaných sportovních her a soutěží
  • označí zjevné porušení herních a soutěžních pravidel
  • adekvátně reaguje na porušení pravidel
  • vysvětlí, k jakému porušení pravidel došlo
  • navrhuje úpravy pravidel pro optimalizaci hry, soutěže v jiných podmínkách
  • adekvátně reaguje na případné změny pravidel

Očekávané výsledky učení