vědomě využívá získané dovednosti a znalosti ve zpěvu, hře na nástroje a pohybu v individuálních a skupinových aktivitách, kombinuje je podle svých možností a nabytých dovedností na základě vlastních preferencí a fantazie

UAK-HTD-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Skrze cvičení, hry, experimenty a činnosti prohlubuje své dovednosti a znalosti ve zpěvu, hře na nástroje a pohybu. Tvořivé činnosti, které vedou k osvojení hudebního jazyka, jsou podle individuální potřeby variovány a opakovány tak, aby žák získal dostatečnou jistotu, potřebnou pro jejich prezentaci ve výsledném uměleckém tvaru. K aplikaci znalostí, dovedností, preferencí, idejí apod. dochází ve všech fázích vzdělávacího procesu od jeho počátku, výsledný umělecký tvar může po určitou dobu nebo při konkrétních činnostech absentovat (úplnou absenci nelze doporučit kvůli značnému motivačnímu potenciálu umělecké prezentace, byť na minimální úrovni) a cílem se pak stává sama cesta objevování, poznávání, sdílení, souznění, porozumění.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • aktivně se zapojuje do tvůrčích činností, cvičení a her 
  • uplatňuje uvolněný postoj svého těla, správné dýchání
  • snaží se o navozování hlavového tónu, měkké hlasové začátky, má povědomí o frázování
  • zná pravidla hlasové hygieny, má povědomí o mutaci a zná rizika při nesprávném používání hlasu
  • na základě svých individuálních hudebních schopností využívá jednoduché akustické i elektrické hudební nástroje
  • při tvorbě a hudebních experimentech využívá také digitální technologie 
  • zhodnotí zlepšení, stagnaci nebo zhoršení jednotlivých složek reprodukčních činností, nechá se motivovat ke zlepšení

Očekávané výsledky učení