vědomě využívá získané dovednosti a znalosti ve zpěvu, hře na nástroje a pohybu v individuálních a skupinových aktivitách, kombinuje je podle svých možností a nabytých dovedností na základě vlastních preferencí a fantazie

UAK-HTD-001-ZV9-002
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

a) při zpěvu či hře na nástroj stojí nebo sedí rovně a uvolněně

b) správně dýchá - např. využití bránice při nádechu, nádechy na předem dohodnutých místech ve skladbě, využití střídavého nádechu v delších plochách

c) zpívá kultivovaně ve své hlasové poloze, neforsíruje (netlačí na hlas)

d) zopakuje a sám vytvoří rytmický úsek při hře na tělo

e) zopakuje předehraný rytmicko-melodický fragment (např. hra na ozvěnu, nácviková fáze)

f) při souhře následuje společné metrum např. v ostinatech a doprovodech, respektuje dynamiku

g) zazpívá, doprovodí nebo pohybově ztvární společnou skladbu

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

ad a) učitel provede s žáky protahovací a uvolňovací pohybové cviky zaměřené na oblast krku a páteře, protažení končetin, aktivizaci těžiště těla, motivuje k přirozenému zdravému držení těla (např. předklon s uvolněním paží a hlavy, úklony, hrudní záklon apod.), učitel koriguje např.  neuvolněné svaly v oblasti krku při předklonu, žák nestojí na obou nohách, nestojí rovně, stojí strnule, má předsunutou hlavu či bradu

ad b) učitel provede s žáky dechová cvičení směřující k vědomému ovládnutí hloubky, intenzity a délky nádechu a výdechu, motivuje k přirozené preferenci využití bránice (např. “sfoukni peříčko”, “dýchni na zamrzlé okno”, "přivoň ke květině", “dlouhé sss” apod.; při potřebě aktivizace bránice provede cvičení např. hysterický pláč, smích), učitel koriguje např.  zvedání ramen, příliš "vysoký" nádech, příliš častý nádech, příliš intenzivní nádech

ad c) učitel provede s žáky cviky vhodné pro navození hlavového tónu a jeho propojení s hrudním rejstříkem, využije sestupná cvičení, zvláštní pozornost věnuje žákům s nastupující a probíhající mutací, kdy mohou být rejstříky např. dočasně nepropojené (hra na meluzínu, gorilu, houkání, kukání, okrajové chvění hlasivek apod.), učitel koriguje např. použití nadbytečné síly, nadbytečných pohybů, nepřirozené hlasové projevy (ty mohou být využity v rámci hry a objevování, ne však jako vžitý stereotyp)

ad d) učitel zadá cvičení v rámci rytmické přípravy (hra na rytmickou ozvěnu - “zopakuj”, “vymysli své cvičení” apod.), učitel předvede hru na tělo pro konkrétní skladbu, učitel koriguje správnost rytmického cvičení a motivuje k vlastní tvorbě

ad e) učitel zadá rozezpívávací model, který transponuje do vyšší a do nižší polohy podle vyspělosti třídního kolektivu (artikulace, pružnost + znělost + pohyblivost hlasivek, postupy s využitím kvintakordu, další intervalové skoky atd.), učitel předehraje, předzpívá část nacvičované skladby a využije dobrého příkladu žáků, učitel koriguje např. správnost melodie a rytmu, intonaci, kvalitu tónu

ad f) učitel motivuje žáky při nácviku a interpretaci nacvičovaných skladeb ke společnému tempu, výrazu, barvě apod., důraz je kladen na spolupráci, každý se projeví podle svého cítění, ale zároveň respektuje ostatní tj. nevyčnívá na úkor ostatních z pohledu síly a další hudebních složek, učitel koriguje všechny hudební složky např. dynamiku, barvu, výraz, tempo, frázování

ad g) učitel vybere nacvičovanou skladbu s ohledem na její využití (školní představení, výročí, historické období, literární souvislosti, instruktivní, "jen tak pro radost" apod.), žáci se aktivně zapojí do jejího ztvárnění, učitel koriguje zapojení všech žáků s ohledem na jejich individuální předpoklady a preference

Učitel aktivně vytváří přátelskou tvořivou atmosféru, kontinuálně poskytuje zpětnou vazbu, pozitivně motivuje k nápravě nežádoucích jevů formou vlastního příkladu nebo příkladu "šikovného" žáka, spolupráce a korekce ve dvojicích či skupinkách, natočení a zhlédnutí videa apod.