prezentuje sám sebe v různých situacích s využitím sebehodnocení a zpětné vazby druhých

CSP-OSV-001-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení je zaměřený na sebeprezentaci žáka ve fyzickém a digitálním prostředí, k čemuž využívá různé postupy sebehodnocení. 

Sebeprezentace je důležitou dovedností v různých životních a kariérových situacích. Je založená na důkazech vlastních dovedností a evidenci vlastních úspěchů. Žák rozvíjí své dovednosti sebehodnocení, poznává různé nástroje monitorování svého rozvoje (včetně školního učení) a využívá je při prezentaci. Sebeprezentace má různé podoby v různých životních situacích jako součást neformální i formální sociální interakce, se specifiky v digitálním prostředí (digitální značka atd.).

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • prezentuje sám sebe (vlastnosti, dovednosti, silné stránky, úspěchy, zájmy, hodnoty, plány)
  • využívá různé způsoby sebehodnocení a prokazování svých dovedností   
  • v modelových situacích zkouší způsoby prezentace sama sebe v různých situacích (neformální skupiny, formální skupiny a týmy, přijímací rozhovory ke studiu, práci atd.)
  • na příkladu demonstruje strategie sebeprezentace v digitálním prostředí 
  • v modelové situaci vyhodnotí možná rizika a důsledky nerealistické sebeprezentace
  • koriguje sebeprezentaci na základě sebereflexe a zpětné vazby od druhých

Očekávané výsledky učení