předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení a dat nebo jeho tělesné či duševní zdraví

KDI-BZK-000-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

  • vedu žáky k porozumění pravidlům bezpečného zacházení s digitálními technologiemi a k jejich dodržování
  • nastavujeme společně pravidla tak, aby podporovala aktivní přístup žáků k využívání digitálních technologií, a současně dbáme na to, aby pravidla podporovala digitální pohodu (wellbeing) žáků a vedla je k ochraně jejich duševního, fyzického a sociálního zdraví
  • kladu důraz na to, aby žáci vnímali pozitivní i negativní důsledky digitalizace pro člověka, společnost i v kontextu cílů udržitelného rozvoje

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: ochrana obsahu a soukromí v digitálním prostředí

  • s porozuměním udržuje svá digitální zařízení zabezpečená; data chrání před zneužitím; rozpozná rizikové situace a vhodně na ně reaguje

komponenta: vliv digitálních technologiích na wellbeing a sociální začlenění

  • předchází při používání digitálních technologií situacím ohrožujícím jeho tělesné a duševní zdraví i zdraví ostatních

komponenta: dopad digitálních technologií a jejich používání na životní prostředí

  • zvažuje a hodnotí dopady používání digitálních technologií na sebe, druhé, společnost a životní prostředí

Očekávané výsledky učení