využívá jednoduché postupy, prostředky a metody hudby, tance, divadla a víceoborových forem při samostatných a společných tvůrčích činnostech, interpretaci a sdílení výsledků tvorby

UAK-HTD-001-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se seznamuje se základními postupy jednotlivých performativních druhů umění a využívá je v tvůrčích činnostech a vlastní samostatné i skupinové tvorbě a interpretaci. Poznává v nich i jemu dostupné mezioborové souvislosti, přesahy, tvoří v aktivitách, které jednotlivé druhy umění propojují. Žák při interpretaci vhodně vybraného díla, v tvůrčích činnostech a při prezentaci vlastní tvorby propojuje základní dovednosti s citovým prožitkem, propojuje představy a myšlenky s vnitřním prožíváním a vnímáním vlastní tělesnosti (vědomím vlastního těla). Učitel vytváří podmínky a příležitosti pro to, aby žák v procesu interpretace, tvorby a jejího sdílení zažil pocit úspěchu z individuální nebo společné tvůrčí činnosti.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • využívá svůj mluvní i zpěvní hlas k tvorbě a interpretaci, elementárně využívá hudební nástroje a svůj pohybový a taneční projev 
 • rozvíjí svoji hudebnost prostřednictvím reprodukčních a produkčních hudebních činností 
 • realizuje svůj tvůrčí nebo interpretační záměr 
 • realizuje píseň, skladbu, hru, drobný jevištní tvar a tanec hlasovými, vokálními, instrumentálními, předmětnými nebo pohybovými aktivitami a experimenty nebo jejich kombinací na základě svých preferencí a zájmů 
 • propojuje základní interpretační a tvůrčí dovednosti s emočním, citovým prožitkem 
 • používá své tělo, hlas, pohyb k vyjádření věcí, jednoduchých dějů, stavů, emocí, situací a vztahů 
 • využívá elementární divadelní formy a postupy divadla (např. rolové hry, improvizace, živé obrazy, jednoduché divadelní etudy, hru s předmětem a loutkou) ke zkoumání námětů a témat, sdělování emocí, myšlenek, jednoduchých dějů, situací a vztahů 
 • využívá své tělo a jeho pohybové možnosti jako výrazový prostředek ve svém tanečním projevu a ve společných kreativních pohybových hrách a tanečních improvizacích 
 • užívá a kombinuje objevené taneční tvarosloví v jednoduché taneční kompozici / etudě / hře 
 • ve své tvorbě v jednoduché podobě propojuje prostředky a postupy vycházející z hudební, taneční a dramatické výchovy, ale i jiných druhů umění 
 • využívá k tvorbě jemu dostupné technologie a digitální nástroje (tablet, mobil apod.)

Očekávané výsledky učení