užívá postupy divadelního umění a dramatické výchovy k prozkoumávání témat, situací a vztahů, poznávání sebe sama a jako prostředek sdělování jiným

UAK-HTD-001-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Divadlo nejpřímějším způsobem zobrazuje člověka a mezilidské situace a vztahy – nástrojem zobrazování je sám člověk. Žák zkoumá svým herním jednáním mezilidské situace, příběhy, vztahy, o poznaném vypovídá, a to opět sebou samým – svými gesty, pohybem, hlasem, jednáním v herní a jevištní situaci (jako metafory a znaky k zobrazení těchto situací a vztahů může žák využít i předměty a loutky), případně je součástí této tvorby v jiné formě zapojení se (např. neprezentuje, ale podílí se na přípravě, vymýšlí scénu). Jako náměty k takovýmto činnostem slouží různé literární předlohy, příběhy z reálného života, obrazy, místa, předměty.

Žáci využívají již náročnější způsoby divadelní práce, v rolové hře pracují s hlubší charakterizací postav, zobrazují vztahově komplexnější situace s hlubšími motivy. Náměty a témata by měly být blízké žákům, nabízené postupy práce by měly respektovat tzv. zónu nejbližšího rozvoje. Tvorba je ústrojně propojena s reflexí, která se zaměřuje jak na obsah (námět, látku, téma apod.), tak na proces tvorby a její prezentace.

Dramatická výchova tak pomáhá orientovat žáka ve světě mezilidských vztahů, rozumět jim s hlubší mírou porozumění a připravovat ho na rozhodování v různých situacích v budoucnu. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • prostřednictvím rolové hry vstupuje do fiktivních situací a dějů, reflektuje zážitek z rolové hry pro sebe sama, učí se rozumět emocím, reakcím a motivacím
  • popíše význam tohoto zážitku pro pochopení tématu, které situace obsahuje
  • hledá jemu dosažitelné herní a jevištní prostředky (včetně možnosti využít předměty, loutky) pro vyjádření myšlenek, emocí, dějů, situací, témat v procesu týmové jevištní tvorby 
  • komunikuje a spolupracuje s ostatními s ohledem na realizaci společného tvůrčího záměru 
  • prostřednictvím zvolených jevištních prostředků sděluje myšlenky, emoce, vztahy, děje dalším účastníkům procesu nebo se podílí na společné tvorbě, která k jejich sdělení prostřednictvím jevištních prostředků vede
  • do společné tvorby zapojuje postupy a prostředky jiných druhů umění a jemu dostupné technologie (hudbu, výtvarné pojetí scény a kostýmů, pohybovou stylizaci, filmové projekce apod.)
  • reflektuje proces tvorby a sdílení jejích výsledků 

Očekávané výsledky učení