rozpoznává manipulaci v komunikaci, zaujímá k ní kritický postoj a přiměřeně reaguje

JJK-CJL-001-ZV9-016
divider

Popis a zdůvodnění

Manipulace je jednou z praktik komunikace, kdy se mluvčí snaží získat adresáta na svoji stranu nekalými prostředky. Manipulace představuje typ komunikačního záměru, manipulátor může využívat techniky verbální i neverbální. Manipulace může probíhat v osobním kontaktu, ale také prostřednictvím médií. Manipulovaný jedinec si často neuvědomuje, že je obětí, mívá pocit viny a může se stát se na manipulátorovi závislý.

Manipulace představuje v současné době významnou společenskou hrozbu, je využívána v každodenní komunikaci, v marketingových strategiích i v politických bojích, např. před volbami. Zvlášť nebezpečná je mediální manipulace, která využívá zacílení na různé věkové a sociální skupiny, tedy i na žáky základních škol. Projevuje se to například v reklamě na konkrétní výrobky, např. na mobilní telefony, na potraviny, nápoje, hudbu, filmy, komiksy. Velké riziko představují sociální sítě, které žáci využívají ve volném čase i ve škole. Jde např. o hoaxy nebo kyberšikanu (vytváření falešných účtů za účelem zesměšnění a šikanování oběti atd.). Proti manipulaci není jednoduché se bránit. Je třeba zachovávat si vlastní postoje a názory, být si vědomý svých práv, požadovat konkrétní informace, popř. vyhledat odbornou pomoc.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny
  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozliší situace, kde se s manipulací setkáváme: běžná komunikace, mediální komunikace, marketing, reklama
  • rozliší typy manipulace: např. sugesce, přesvědčování, propaganda, brainwashing
  • rozliší a vyhledává prostředky manipulace: psychologické, jazykové, audiovizuální
  • rozliší jazykové prostředky, které se užívají např. v reklamních sděleních
  • zjišťuje, jak se proti manipulaci bránit, a svoje poznatky využívá v modelových situacích i v praxi

 

Očekávané výsledky učení