realizuje tvůrčí záměr v oblasti filmu a audiovize s využitím vhodných oborových pojmů a zařízení

UAK-VFV-001-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Žák naplánuje a realizuje jednoduchý krátký audiovizuální útvar nebo filmovou projekci či přehlídku. Jasně a srozumitelně obhájí svůj tvůrčí záměr* a popíše jednotlivé kroky a postupy, které vedly k vytvoření krátkého audiovizuálního útvaru nebo k přípravě programu filmové projekce či přehlídky. Při prezentaci záměru nebo tvůrčí práce, ale i v běžné komunikaci používá základní oborovou terminologii. Díky pojmům, jako jsou záběr, scéna, animace nebo režisér, se žák poučeněji a reflektovaně vztahuje k audiovizuální produkci i filmovému umění.

* Tvůrčím záměrem audiovizuálního útvaru je v této souvislosti míněn námět (nápad na film nebo video rozepsaný do jednoho odstavce) či synopse (rozšířený námět v délce např. jedné strany). Tvůrčí záměr může být individuální, týmový i kolektivní.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vytvoří synopsi krátkého filmového či audiovizuálního útvaru (dokumentárního filmu, animované situace, hrané scénky, experimentální audiovizuální práce se světelnými či barevnými efekty apod.)
  • uvědomí si nebo přijme svou roli v realizačním týmu
  • připraví podklady k realizaci krátkého audiovizuálního útvaru (nákresy, stručný scénář, fotoscénář, předmět, který bude animován, apod.) a promyslí časový plán projektu
  • v průběhu přípravy si osvojí základní oborové pojmy, které následně využívá při prezentaci a realizaci audiovizuálního útvaru
  • prezentuje tvůrčí záměr, konkrétní tvůrčí postupy, kroky a použité základní vyjadřovací prostředky pedagogovi a spolužákům
  • zapracuje zpětnou vazbu k prezentaci záměru
  • sám nebo ve skupině realizuje audiovizuální útvar (natáčení, střih, ozvučení)
  • vytvoří dramaturgii filmového promítání nebo filmové přehlídky, uvede a zdůvodní výběr filmů
  • vybere si vhodné vybavení (kamera, mikrofon, střihový program) pro zpracování

Očekávané výsledky učení