rozpozná základní emoce a potřeby, své i druhých lidí, a zkouší uplatnit vnímavost k nim ve svém jednání

CSP-OSV-002-ZV5-004
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se učí rozpoznat a pojmenovat své emoce a potřeby v různých skutečných i modelových situacích. Navrhuje také, jaké potřeby a emoce mohou mít lidé v jeho okolí v různých situacích, a učí se tak vnímat různorodé potřeby lidí a navrhovat, jak je možné je naplnit. To přispívá k rozvoji ohleduplnosti, pozitivního klimatu a funkční komunikace nejen ve školním prostředí.

Porozumění emocím svým a emocím druhých je základním předpokladem pro sebepoznání a úspěšnou nekonfliktní komunikaci s lidmi v okolí, protože jejich uvědomění napomáhá porozumět ostatním lidem. Přispívá tak k úspěšné socializaci. Ve škole by měl být rozvoji emoční gramotnosti věnován adekvátní prostor, protože přispívá k duševnímu zdraví a rozvoji empatie. Pro žáky je důležité uvědomovat si potřeby ostatních lidí a učit se je ve svém chování a jednání zohledňovat. Posílení vnímavosti k emocím pomáhá celkové odolnosti a školní úspěšnosti.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • v modelových situacích pojmenuje své emoce a vysvětlí možné příčiny toho, proč se tak může cítit 
  • na příkladech konkrétních situací spojených se školním i mimoškolním prostředím pojmenuje své potřeby 
  • v modelových situacích pojmenuje možné emoce druhých lidí a pravděpodobné příčiny toho, proč se tak mohou cítit
  • s využitím naučených technik reguluje projevy svých emocí v běžných situacích ve školním prostředí
  • v modelových situacích předvede vhodný a nevhodný způsob a načasování naplňování vlastních potřeb ve školním prostředí
  • diskutuje o tom, jak lze naplňovat vlastní potřeby a potřeby druhých lidí ve školním i mimoškolním prostředí (co pro to může udělat žák sám a co pro to mohou udělat druzí)

Očekávané výsledky učení