vyjadřuje výtvarnými prostředky vjemy, pocity, prožitky, smyslové asociace, myšlenky, představy, fantazie a zkušenosti a realizuje své nápady

UAK-VFV-001-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem výstupu je to, aby žák uplatňoval svoji autenticitu, spontánnost a expresivitu, měl odvahu a chuť experimentovat s prostředky a vizualizovat nejrůznější podněty přicházející z vnějšího a vnitřního světa včetně jedinečných zkušeností. 

Žák může pracovat podle zadání, je ovšem důležité, aby ho mohl podle sebe osobitě rozvíjet, překračovat, objevovat svoji vlastní cestu. Tím získává důvěru ve své tvůrčí schopnosti, prozkoumává způsoby, jak lze dojít k osobitému vyjádření, a uvědomuje si hodnotu vlastní zkušenosti, vlastních myšlenek, představ, fantazie. Objevuje to, co neverbální komunikace přináší, čím je obohacující. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • při tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, různých smyslových vjemů, představ, myšlenky a hledá pro jejich vyjádření prostředky a materiály 
  • rozlišuje ve své tvorbě to, co vychází z jeho fantazie nebo smyslových vjemů 
  • experimentuje s prostředky, které mohou zdůraznit nějaký smyslový vjem nebo pocit 
  • vybírá, uspořádává a kombinuje různé prvky do celků podle vlastního záměru nebo zadání 
  • tvoří objekty z různých materiálů a umísťuje je do prostoru 
  • projevuje osobitost v přístupu k realitě 

Očekávané výsledky učení