kombinuje při vlastní tvorbě linie, tvary, barvy, světlo, stín v ploše a prostoru, zaměřuje se na vztahy mezi nimi

UAK-VFV-001-ZV9-001
divider

Popis a zdůvodnění

Rozšířenou škálu prvků užívá žák při vlastní tvorbě s ohledem na své schopnosti, tím si také tříbí schopnost rozpoznávat a reaguje na stále se rozšiřující škálu uměleckých vyjádření, se kterými se v životě setkává. Kombinování prvků a nalézání vztahů mezi nimi (podobnost, odlišnost, rytmus, hierarchie apod.) se z roviny experimentování přesunuje více do roviny cíleného sebevyjádření a naplnění konkrétního tvůrčího záměru.

Výstup podporuje schopnost vnímat tvůrčí proces od záměru až k prezentaci výsledku a podporuje konkrétní řešení problémů vázaných jak na tradiční výtvarné techniky a postupy, tak na digitální technologie.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • samostatně si organizuje postup vlastní tvůrčí práce
  • experimentuje s výtvarnými prvky, jako jsou např. linie, plochy, tvary, kontrasty, světlo a stín
  • všímá si vztahů mezi výtvarnými prvky, např. podobností, odlišností, rytmu a hierarchie
  • výtvarné prvky dále ověřuje, konstruuje a vědomě kombinuje do roviny autentického sebevyjádření
  • využívá bezpečně a ohleduplně výtvarné materiály, nástroje a další pomůcky, včetně dostupných digitálních technologií

Očekávané výsledky učení