vytvoří, sdílí a reflektuje dějepisný výstup na základě vhodných a kriticky posouzených primárních i sekundárních zdrojů; zohledňuje přitom pohled různých osob

CAS-DEJ-002-ZV9-014
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Žák: Sám nebo s pomocí vyhledám zdroje potřebné pro vytvoření historického příběhu. Sestavím otázky, na které potřebuji nalézt odpověď ve zdrojích. Posoudím důvěryhodnost a relevanci informací ve zdrojích. Podle zadání nebo vlastního výběru vytvořím výstup svého pátrání a zohledním v něm alespoň dva různé pohledy (perspektivy). Najdu způsob, jak výstup sdílet s ostatními, a nakonec se podle předem domluvených kritérií ohlédnu zpátky a posoudím, jak se mi práce dařila.  

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Postupné/dílčí kroky dosahování 

  • analyzuje předložené zdroje a dohledá případně další vhodné zdroje a provádí jejich kritiku, vyhodnotí důležitost a důvěryhodnost zdrojů  
  • zvolí formu výstupu a podřizuje mu práci se zdroji   
  • při vytváření výstupu zohledňuje různé perspektivy a vyhodnocuje, jak reagovat na jejich odlišnosti; využívá historický kontext a v případě potřeby konzultuje s vyučujícím  
  • sdílí vytvořený výstup, dostává zpětnou vazbu od spolužáků nebo vyučujícího 

 

Textový popis 

Žáci a žákyně pracují ve skupinách a zkoumají regionální historii pomocí vlastního bádání z různých zdrojů. Žáci a žákyně nejprve rozhodují, zda a proč by měl být vybraným osobnostem z jejich regionu postaven pomník. Poté takový pomník navrhují, prezentují a obhajují jeho podobu i umístění. Nakonec dostávají zpětnou vazbu.  

Žáci a žákyně začínají poznáváním role pomníků ve veřejném prostoru a dále osobností regionu, a to z různých úhlů pohledu a časových rovin. Analyzují, interpretují a porovnávají různé zdroje (dobový tisk, paměti, korespondence, odborný text apod.), zvažují jejich důležitost a důvěryhodnost, své názory zdůvodňují s oporou v pramenech a literatuře. Poté vytvářejí vlastní návrhy pomníků dle zadaných kritérií, tříbí estetické dovednosti, procvičují práci s mapou, obhajují vlastní návrhy a hodnotí návrhy ostatních. Hlavní otázka směřuje k tomu, aby si uvědomili a vyzkoušeli, že minulost nemusí „jen“ poznávat, ale také ji tvořit.  

Téma je realizováno pomocí různých metod a postupů, konkrétně skupinová práce; badatelské činnosti (popisování zdrojů, porovnávání a třídění zdrojů, zohledňování dobových souvislostí, vysvětlování historického významu, sestavování podložené odpovědi, tvoření kreativního výstupu); rozvoj historického myšlení (vztah k minulosti: co považujeme za důležité a proč; dobové perspektivy); multiperspektivita.  

Lekce Zaslouží si pomník? je přiložena jako konkrétní návrh naplnění očekávaného výsledku učení na příkladu osobností z regionu Vysočina. Lekce obsahuje metodiku, pracovní list a zdroje a je plánovaná na nejméně tři vyučovací hodiny. Lekci lze různě adaptovat, například metodiku lze použít jako schéma a inspiraci pro jiné regiony či úroveň žactva. Lekce je výrazně mezipředmětová, zasahuje do vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, Jazyk a jazyková komunikace a Umění a kultura.