volí vhodné postupy/metody pozorování, demonstrace, experimenty, záznamy, zpracování a prezentace výsledků

CAP-CHE-003-ZV9-012
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem očekávaného výstupu je ukázat žákům chemický experiment jako nedílnou praktickou součást předmětu chemie a naučit je základní experimentální práci v laboratoři. V rámci experimentální činnosti by měl být žák schopen provádět základní operace v chemické laboratoři, tj. oddělovat složky heterogenních i homogenních směsí (filtrace, krystalizace, chromatografie na papíře), provádět extrakci, zjišťovat hodnotu pH atd. Žák by měl tyto dovednosti dále aplikovat při identifikaci neznámých látek na základě jejich fyzikálně-chemických vlastností, při ověřování vzniku požadovaných produktů reakce a při ověřování faktorů ovlivňujících chemickou rovnováhu a rychlost reakce.

Tento výstup prolíná všemi dalšími výstupy prostřednictvím svého důrazu na empirické postupy.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • navrhne postup a následně provede a vyhodnotí pokus s cílem ověření faktorů ovlivňujících rychlost chemické reakce (koncentrace, povrch, teplota)
  • s využitím vhodných experimentálních metod od sebe oddělí dvě složky směsi
  • navrhne postup a následně provede extrakci přírodní látky z jejího přirozeného zdroje
  • s využitím acidobazických indikátorů demonstruje změnu pH vyvolanou přidáním kyseliny/zásady
  • experimentálně zhodnotí, zda se mění hmotnost látky v průběhu chemické a fyzikální přeměny
  • na základě informace o vlastnostech (hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, teplota tání a varu) identifikuje vybranou látku
  • experimentálně prokáže přítomnost vybraných látek vznikajících při reakci
  • ve správných souvislostech využívá pojmy atom, molekula v souvislosti s chemickými reakcemi

Očekávané výsledky učení