domýšlí významy motivů na hmotných výtvorech ve veřejném prostoru (socha, pamětní deska, pomník, dům, urbánní celek, pojmenování míst) a vyjádří podloženou domněnku o záměru jejich tvůrců

CAS-DEJ-002-ZV9-016
divider

Popis a zdůvodnění

Historickým motivem se rozumí např. památník, pomník, pamětní deska, morový sloup, kašna, historický obraz, název ulice, náměstí, školy. Žák je veden k tomu, aby si ve svém bezprostředním okolí všímal historických motivů, rozpoznával je jako něco, co vypovídá o minulosti buď daného místa, nebo celého státu.

Očekávaný výsledek učení posiluje vazby žáků s mikroregionem a vede je ke kritickému myšlení, k ověřování a upravování domněnek, k práci se zdroji a s textem, k argumentačně podložené diskusi a k pozitivnímu vztahu k historickým památkám a uchovávání historické paměti místa, kde žijí.

Žák by měl umět domýšlet významy jednotlivých prvků i celých motivů a stanovovat domněnky, proč se zde motiv nachází, z jaké je doby, jakou událost či osobu připomíná. S pomocí zdrojů připravených vyučujícím nebo na základě vlastního pátrání pak domněnky dokáže ověřovat, na základě poznání dalších souvislostí je případně upravovat a argumentačně obhájit.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • sám nebo ve spolupráci s učitelem vybere historický motiv ve veřejném prostoru 
  • prozkoumává jeho význam či funkci z hlediska historické paměti (jakou má funkci, k čemu slouží, jak byl a je využíván, jaký význam mají jeho jednotlivé prvky – např. atributy sochy světce, osoby na pomníku osvobození města v roce 1945, jména historických osobností na budově školy)  
  • stanovuje domněnky, proč se v místě daný motiv nachází, z jaké je doby, co a koho připomíná, jaký měl význam dříve a jaký má nyní, zda by mohl být pro někoho kontroverzní a proč
  • vyslovené domněnky ověřuje pomocí dalších zdrojů (noviny, internetové zdroje, knihovna, archiv, pamětníci apod. – je vhodné navázat spolupráci s archivem, knihovnou či dalšími institucemi v mikroregionu, kde se škola nachází)
  • na základě dalšího pátrání upravuje své domněnky, které obhajuje před spolužáky nebo vyučujícím v rámci diskuse a sdílení výsledků pátrání

Očekávané výsledky učení