popíše shodné a rozdílné charakteristiky míst a regionů a způsoby, jakým ovlivňují život v ostatních místech a regionech

GEO-GEO-003-ZV9-014
divider

Popis a zdůvodnění

OVU navazuje na předchozí očekávaný výstup v tematickém celku Místa a regiony světa a rozšiřuje popis míst a regionů o jejich vzájemné porovnání, přičemž lze srovnávat místa a regiony jak stejné, tak odlišné měřítkové úrovně. Zásadní je také zamyšlení nad příčinami shodnosti a rozdílnosti regionů i vývoj sledovaných charakteristik v čase.

OVU směřuje k popisu vybraných míst a regionů, a to především k syntéze přírodních a socioekonomických podmínek, které by tak neměly být vnímány odděleně. Je předpokládáno, že OVU bude rozvíjen na příkladu míst a regionů různých měřítkových úrovní (od okolí obce či vlastní obce po makroregiony světa). Popis míst a regionů je rozšířený o jejich vzájemné porovnání, přičemž lze srovnávat místa a regiony jak stejné, tak odlišné měřítkové úrovně. Zásadní je také zamyšlení nad příčinami podobnosti a rozdílnosti regionů i vývoj sledovaných charakteristik v čase. V neposlední řadě OVU směřuje k zamyšlení nad působením míst a regionů na ostatní. Důraz by měl být kladen na porozumění provázanosti míst a regionů a vzájemných pozitivních i negativních interakcí v současném propojeném světě. Je vhodné zmínit vliv jak přírodních, tak socioekonomických podmínek, a to jak na nejbližší okolí, tak na vzdálenější oblasti stejné i odlišné měřítkové úrovně (např. jak jeden stát ovlivňuje celý region a opačně).

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • slovně i graficky prostorově vymezí vybraná místa či regiony různé měřítkové úrovně
  • geograficky popíše vybraná místa a regiony; při popisu propojuje přírodní, společenské, ekonomické, politické i kulturní charakteristiky míst a regionů a posuzuje jejich proměnlivost v čase
  • na základě geografických dat posuzuje proměnlivost vlivu jednotlivých jevů a procesů na charakter míst či regionů v minulosti i budoucnosti
  • porovná vybraná místa a regiony stejného i různého měřítka a identifikuje jejich shodné a rozdílné charakteristiky
  • identifikuje a popíše příčiny shodnosti i rozdílnosti míst a regionů a posoudí jejich proměnlivost v minulosti i budoucnosti
  • zhodnotí kvalitu místa a regionu podle různých hledisek a na příkladech doloží vzájemný vztah kvality místa a aktivit člověka
  • z charakteristik sledovaného místa či regionu vybere takové, které ovlivňují život v jiných místech a regionech, a popíše mechanismus tohoto působení a proměnu popsaného mechanismu v minulosti a budoucnosti

Očekávané výsledky učení