rozumí jednoduchým příběhům, mluveným i psaným, které obsahují známé konkrétní situace a běžnou slovní zásobu

JJK-DCJ-001-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Žák prokáže porozumění různým typům mluvených i psaných textů, které odpovídají osvojovaným tématům a pro něž má k dispozici vizuální oporu.

Očekávaný výstup u žáků rozvíjí schopnost porozumění textu, přijímání informací ve formě textu nebo poslechu, práce s informacemi a rozvíjí schopnost soustředění na konkrétní požadovanou informaci, paměťové dovednosti, případně dovednost udělat si vlastní poznámky podle předem zadaných otázek.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • poslouchá/čte jednotlivá slova a krátké věty, které má ústně osvojené a jimž rozumí
  • poslouchá/čte krátké texty (rozhovor, popis, příběh, korespondence)
  • odhaduje význam slov z kontextu
  • vyhledá požadovanou informaci v mluveném/psaném textu
  • posoudí, zda je informace vztahující se k mluvenému/psanému textu pravdivá
  • odpoví na otázku související s mluveným/psaným textem

Očekávané výsledky učení