doloží klady a zápory setkávání tří kulturních okruhů monoteismu, procesů christianizace, islamizace a sekularizace na příkladech z dějin a z pohledu různých skupin a osob

CAS-DEJ-001-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Křesťanství v západním civilizačním okruhu, respektive v celosvětovém měřítku také další dvě monoteistická náboženství jsou zásadním hybatelem více než 2 000 let dějinného vývoje. Jejich vznik, střetávání a mísení vedly k mnoha událostem, které zásadním způsobem ovlivňovaly další vývoj Evropy a světa až do současnosti. Je tedy velmi důležité, aby žáci získali základní porozumění tomu, z čeho daná náboženství vycházejí, jaké hodnoty vyznávají a jakým způsobem se promítaly a promítají do vývoje lidstva.

Žák získává orientaci ve třech monoteistických náboženstvích a významných událostech jejich vzniku a historického vývoje. Na příkladech z dějin ilustruje, jakým způsobem na sebe tato náboženství působila, jaké měla styčné rysy a rozdíly, jak probíhalo setkávání jejich vyznavačů s dalšími kulturami, ať už se jednalo o příklady spolupráce, nebo vážných konfliktů a vzájemného podmanění. Vytváří si porozumění vztahu mezi Biblí, křesťanstvím a tím, jaké kulturní hodnoty západní/transatlantická civilizace vyznává. Seznamuje se také s procesy christianizace, islamizace a sekularizace Evropy a přilehlých regionů.

Očekávaný výsledek učení cílí proti náboženské nesnášenlivosti a pozitivně přispívá k utváření české a evropské identity, pro které jsou křesťanství i sekularizace zásadním zdrojem jak kulturní, tak politické tradice.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uvede základní fakta o Bibli, vzniku a vývoji křesťanství  
  • ilustruje příklady odrazu biblických i jiných textů náboženských myslitelů v kultuře, společenském uspořádání, ekonomickém a vědeckém vývoji v průběhu staletí (např. zákony, nepsané normy, rodina, vznik univerzit, souvislost protestanství a katolictví s kapitalismem) 
  • uvede základní fakta o vzniku a vývoji islámu a judaismu 
  • popíše shody a rozdíly mezi třemi monoteistickými náboženstvími 
  • na konkrétních příkladech vyjmenuje pozitivní i negativní dopady šíření víry a politické moci legitimizované náboženstvím (christianizace Slovanů, Al-Andalus v raném středověku, křížové výpravy do Svaté země a proti kacířům, expanze osmanských Turků, náboženské konflikty mezi křesťany v raném novověku, podíl křesťanství na zrušení otroctví a kolonizaci, antisemitismus, příběhy osobností, které smiřovaly rozepře apod.) 
  • vysvětlí pojem sekularizace, popíše její kladné i záporné stránky, zejména na příkladech ze soudobých dějin 
  • propojí islamizaci a vznik politického islamismu s procesem sekularizace islámských zemí podle západního vzoru   
  • princip multiperspektivity zajistí, že náboženská témata nevnímá jednostranně

Očekávané výsledky učení