uplatňuje efektivní strategie sociální komunikace a řešení konfliktu v modelových situacích

CSP-OSV-002-ZV9-006
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • charakterizuje své běžné způsoby komunikace
  • pozorně se dívá a naslouchá – sleduje způsoby komunikace druhých tak, aby mohl adekvátně reagovat
  • používá následující postupy a strategie: aktivní naslouchání, jasné a srozumitelné formulace, volí situaci adekvátní strategie – empatické porozumění, obrany proti manipulaci, zpětnovazební komunikace – nezraňující zpětné vazby, techniky asertivity (vč. dosahování kompromisu atd.), zajímavé a věcné prezentování (veřejné vystupování), dodržuje pravidla dialogu apod.
  • dodržuje etické normy chování a základy etikety
  • aplikuje dovednosti vyjednávání a řešení konfliktů

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Modelové situace (hrané, video, komiks) - vhodné asertivní způsoby řešení konfliktů, rozlišení v praktických situacích respektující a nerespektující komunikaci (agresivní, manipulativní, pasivní, asertivní atd.), například také odečítat znaky v neverbální komunikaci a přikládat jim adekvátní významy.

 

Příklady aktivit: “Konflikty”

Identifikovat různé typy jednání v konfliktu a reagovat způsoby vedoucími k řešení konfliktu (nepodporovat eskalaci). 

Třída se rozdělí na menší skupinky, dva členové mohou hrát dvě postavy v konfliktu a dva členové pozorovat. Hráči dostanou každý jeden list s popisem role a výchozí situace. Pozorovatelé dostanou oba popisy. Pak si hráči – každý sám – připraví letmý nástin jednání své postavy a pozorovatelé si projdou společně výchozí charakteristiky situace. Situace přehraje a následuje zpětná vazba pozorovatelů. Pak dostanou role pozorovatelé a změní se v hráče a bývalí hráči v pozorovatele a celé kolo se opakuje. Hrát lze simultánně ve skupinách nebo před celou třídou.

Následná diskuse ke zvoleným způsobům řešení konfliktu, směřování k návodnému postupu, který mohou jednotlivé dvojice aplikovat v opakované hře, příp. ve hře na jiné téma.

Reflexe: Jaký typ jednání postavy zvolily? Proč asi jednaly takto? Nakolik se v jednání postavy projevoval tvůj vlastní způsob řešení konfliktu? Byl jsi někdy svědkem podobné situace? V čem bylo jednání účelné a v čem naopak? Jak by se dalo jednání změnit? Jaké podmínky se musí naplnit, aby takové jednání bylo možno změnit?

 

“Agrese a pasivita”

Rozpoznání agresivního a pasivního chování, vyhodnocují připravené pasivní a agresivní výroky a mohou vymyslet další příklady výroků (písemná nebo ústní forma). doplnění nedokončených vět. Poté žáky rozdělíme do čtyřčlenných skupin a ponecháme čas na diskuzi (max. osm minut). Pro uvědomění hněvu je možné využití “semaforu”: ČERVENÁ – stůj, nejednej! ORANŽOVÁ – pozor, přemýšlej proč? ZELENÁ – volno, jednej! Reflexe: • Co je příčinou pasivního/agresivního chování? • Jak zvládáš hněv? • Proč by se měl člověk chovat asertivně? apod.

 

Příklady vyhodnocení:

  • portfolio - sebehodnocení žáka, jak zvládá základy komunikace a komunikaci v náročných situacích
  • formativní hodnocení pedagoga - zpětná vazba ke zvládnuté komunikaci žáka

 

Hermochová, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS, 2005.

Matula, Z. Učíme se otevřeně uplatňovat své názory, potřeby a práva. Praha: Projekt Odyssea, 2007.

Švec, J. Odmítáme manipulaci. Praha: Projekt Odyssea, 2007.

VALENTA, J.  Manuál k tréninku řeči lidského těla (didaktika neverbální komunikace). Kladno: AISIS, 2004.

Valenta, j. Učíme (se) komunikovat (na pomoc osobnostní a sociální výchově ve školách). Kladno : AISIS, 2010.

http://www.etickavychova.cz/ucebnice-ke-stazeni/