naplňuje při pohybových činnostech některé olympijské myšlenky – čestné soupeření, respekt k odlišnostem, podpora znevýhodněných osob, ochrana přírody, uplatňování práv a povinností vyplývajících z různých rolí

CZB-TEV-002-ZV9-009
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • označí (uvede) příklad nevhodného jednání, které je v rozporu s jednáním fair play
  • vysvětlí, proč šlo o nevhodné jednání, v čem byla porušena práva a povinnosti
  • uvede (předvede), jak mělo vypadat správné jednání
  • uvede, jaký může mít vliv nevhodné a vhodné jednání na jiné žáky (sportovce)

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Podmínky:

Realizuje se v podmínkách probíhající hry nebo soutěže.

Učitel sleduje, hodnotí a poskytuje zpětnou vazbu:  

  • správné zhodnocení dobrého a nevhodného jednání
  • korekci daného jednání
  • názory na vliv takového jednání na průběh i bezpečnost pohybových činností
  • uplatňování zásad čestnosti a slušného chování při organizaci vlastní činnosti

Pozn. Je vhodné realizovat (za přítomnosti učitele TV) i na sportovních kurzech a v hodinách jiných vyučovacích předmětů, než je TV – ve Výchově k občanství, Osobnostní , sociální, etické a kariérové výchově, v třídnických hodinách atd.