pohybuje se samostatně a bezpečně v běžném silničním provozu v roli chodce, cyklisty, spolujezdce, cestujícího ve veřejné dopravě, řeší modelové dopravní situace a zvládá zásady bezpečného chování v případě dopravní nehody

CZB-VZB-003-ZV9-013
divider

Popis a zdůvodnění

OVU rozvíjí znalosti, dovednosti a způsoby chování žáka v oblasti dopravní bezpečnosti. Poskytuje příležitost aplikovat základní znalosti legislativních norem z oblasti silničního provozu do situací praktického života. Vede žáky k bezpečnému a samostatnému pohybu v reálném silničním provozu v roli chodce i cyklisty (včetně e-mobility) při akcích školy, posiluje ohleduplné, předvídavé a odpovědné chování žáka v roli chodce, cyklisty, spolujezdce, cestujícího veřejnou dopravou. Žáci si v modelových situacích osvojují a upevňují základní postupy bezpečného chování v případě, že se stanou účastníky nebo svědky dopravní nehody. Demonstrují schopnost klasifikovat úrazy a poskytnout první pomoc zraněným, procvičují nahlášení nehody složkám integrovaného záchranného systému.

V ČR jsou dopravní nehody nejčastější příčinou úrazových úmrtí dětí a dospívajících. Pro jejich bezpečný život je nezbytné, aby dokázali řešit dopravní situace v souladu s pravidly silničního provozu s důrazem na zajištění vlastní bezpečnosti i osob v jejich okolí, projevovali bezpečné a odpovědné chování v situacích silniční, železniční a jiné dopravy jako chodci, cyklisté, cestující, byli si vědomi možných následků a postihů za porušení pravidel silničního provozu. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • prokáže znalost pravidel silničního provozu při řešení modelových situací
  • prokáže znalost vybavení kola, především povinných prvků výbavy
  • zdůvodní používání bezpečnostních prvků ve výbavě cyklisty, vysvětlí smysl zádržných systémů v dopravních prostředcích
  • analyzuje konkrétní situace v silničním provozu nebo v železniční dopravě
  • předvede v modelové situaci dodržování hlavních zásad bezpečného chování v případě nehody (zachovat klid a rozvahu, zajistit místo nehody výstražným trojúhelníkem, obléknout si reflexní vestu, zjistit stav účastníků nehody)
  • uvede nebezpečí (pro sebe i druhé) plynoucí z nevhodného chování v roli chodce, cyklisty, cestujícího v dopravních prostředcích
  • vysvětlí na modelové situaci vztahy a etické chování jednotlivých účastníků silniční a železniční dopravy

Očekávané výsledky učení