využívá poznatky o fungování lidského těla k podpoře vlastního zdravého způsobu života, rozlišuje jednotlivé etapy lidského života

CJS-CJS-005-ZV5-025
divider

Popis a zdůvodnění

Žák si postupně osvojuje elementární poznatky o stavbě lidského těla, následně je využívá k vysvětlení hlavních funkcí jednotlivých orgánových soustav a k vyvození doporučení pro podporu vlastního zdravého způsobu života. Rozlišuje, které činnosti organismu prospívají a co zdravotní stav člověka ohrožuje. Rozhodováním v modelových situacích o rizikovosti určitého způsobu chování vzhledem ke zdraví i vlastními projevy chování ve škole vyjadřuje svůj vztah ke zdraví. Je veden k používání základní terminologie vztahující se k jednotlivým etapám lidského života, která odpovídá jeho vývojovým možnostem. Nad jednotlivými etapami vývoje člověka se zamýšlí v celostním bio-psycho-sociálním přístupu. 

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • uvede funkci nejdůležitějších orgánů lidského těla
  • uvede příčiny vybraných onemocnění
  • rozlišuje pozitivní a negativní vlivy způsobu života na činnost organismu (kouření, dodržování stravovacího a pitného režimu, dostatečný spánek, stres apod.)
  • uvede a zdůvodní zásady zdravého způsobu života, které aktuálně dodržuje
  • je si vědomý toho, že dlouhodobý nevhodný životní styl se v podobě nemoci může projevit až s časovým odstupem (neinfekční onemocnění)
  • v modelových situacích se účelně rozhoduje ve prospěch zdraví
  • charakterizuje jednotlivá období lidského života

Očekávané výsledky učení