všímá si svého prožívání v běžných i náročných situacích a uplatňuje základní postupy předcházení stresu a jeho zmírňování

CSP-OSV-001-ZV5-002
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení se zaměřuje na rozpoznávání intenzity emocí a působení stresu (reakce organismu, která se projevuje v těle, vnímání, myšlení, emocích a chování). Směruje žáka k základním účinným technikám, jak předcházet stresu nebo jak ho regulovat, a jejich aplikaci v konkrétních situacích. Součástí je také rozvoj dovednosti rozpoznat závažnost situace a vyhledat vhodný zdroj pomoci při řešení problémů, které žák nedokáže vyřešit vlastními silami.

Aplikace účinných technik předcházení a zvládání stresu je základní dovedností pro podporu osobní životní spokojenosti. Celospolečensky náročné situace (události jako pandemie, válečné konflikty, environmentální problémy atd.) zvyšují potřebu věnovat se dovednostem regulace stresu a budování psychické odolnosti. 

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozpozná projevy různé intenzity základních emocí
  • vnímá, kdy na něj působí stres
  • pojmenuje různé projevy stresu u sebe (na úrovni těla, myšlení a emocí) a v interakci s druhými
  • diskutuje o potenciálně pro něj stresujících situacích ve škole i mimo školu
  • nacvičuje si a zkouší využívat základní techniky zmírňování stresu
  • v modelové situaci navrhuje vhodné strategie pro předcházení stresu, řešení náročných situací a vhodné zdroje pomoci (požádá o pomoc)

Očekávané výsledky učení