všímá si svého prožívání v běžných i náročných situacích a uplatňuje základní postupy předcházení stresu a jeho zmírňování

CSP-OSV-001-ZV5-002
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • pojmenuje (nebo jinak ilustruje) projevy různé intenzity základních emocí
  • pojmenuje vlastní projevy stresu u sebe, a projevy stresu u druhých osob
  • aplikuje různé techniky (např. dech; svalové uvolnění atd.) regulace stresu
  • v modelových situacích si zkouší postupy předcházení stresu a řešení náročných situací
  • v modelových situacích předvede vhodný způsob požádání o pomoc 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Modelové scénáře: 

V modelových scénářích nebo na základě osobní zkušenosti rozpozná situace, které mohou vyvolat intenzivní emoce.

Na základě modelové běžné, náročné situace (ze školního prostředí, domova, zájmové aktivity) vyhodnotí míru závažnosti problému (zda je schopen jej řešit sám/s pomocí vrstevníka/s pomocí dospělého) a navrhne vhodnou strategii jeho řešení.

Prostřednictvím dramatizace (hraní rolí) předvede postup, jak zvolí vhodný zdroj pomoci a požádá o pomoc. 

Pokus:

Sleduje a do pracovního listu zaznamenává projevy vlastního stresu a prožívané emoce v průběhu vybraného všedního dne.

Praktická ukázka:

Na příběhu, videoukázce, dramatické situaci může pojmenovat projevy stresu u druhých na úrovni těla, emocí, v chování a v komunikaci.

Například obrázek zamračeného dítěte/hraní zamračeného člověka. Zadáním je pojmenovat, co nejvíce možností, proč může mít postava špatnou náladu, a co nejvíce způsobů, jak jí náladu zlepšit. Žáci diskutují, co je pro ně osobně špatná nálada, zda jí nějak čelí, a pokud ano, jak. Mohou shrnout, co lidem může pomoci zlepšit náladu.

Sebereflektivní a nácvikové aktivity:

Ve cvičných aktivitách spojených s reflexí se učí konkrétním technikám obrany proti zátěži, zejm. jde o poznávání napětí ve vlastním těle, dechová cvičení, vizualizační techniky, svalové uvolňování a používání pozitivního vnitřního dialogu. 

Tvůrčí psaní:

Žáci v rámci skupinové práce s prvky kooperace vytvoří komiks pro mladší žáky popisující postup vhodného řešení náročné situace včetně vhodného postupu požádání o pomoc.

Pracovní list do portfolia:

Aplikuje vybranou techniku regulace stresu na konkrétní situace ve škole, zapíše si své zkušenosti a vyhodnotí její účinek.

 

Příklady ověřování:

Učitel pozoruje činnosti žáka a využívá výstupy z řízené reflexe realizovaných činností, má nástroje pro formativní zpětnou vazbu. 

V individuálním rozhovoru s žákem třídní učitel ověřuje např. pomocí škály míru stresu žáka a společně s ním stanovuje postup na snížení jeho stresu. 

 

Zdroje: 

Jeřábková, K. Učíme se být v pohodě samo se sebou. Tématický okruh OSV - rozvoj schopností poznávání. Praha: Projekt Odyssea, 2007.

Jeřábková, K. Učíme se uvolnit a obnovit své síly. Tématický okruh OSV – psychohygiena. Praha: Projekt Odyssea, 2007.

Metodiky RRRR - Society for all - metodika pro 4. a 5. ročník a metodika pro 2. až 3. ročník

Metodika Skillsbuilder - lekce pozitivní nastavení, krok 3, krok 13, 14, 15

Švec, J. Umíme vyhledat i poskytnout pomoc při osobních problémech. Tématický okruh OSV – psychohygiena. Praha: Projekt Odyssea, 2007.

Valenta, J. Učit se být. 2. vyd. Praha – Kladno : STROM – AISIS 2003