uplatňuje strategie zvládání zátěže, předcházení a řešení náročných situací, včetně vyhledání pomoci

CSP-OSV-001-ZV9-002
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení se věnuje náročným situacím a možnostem jejich předcházení a řešení. Součástí toho je i rozlišení druhů stresu a reakcí na ně, vyzkoušení si konkrétních technik pro podporu odolnosti a všímavosti a volba osobně vhodných postupů vyhnutí se stresu či jeho redukce, základní orientace v odborné pomoci při duševních problémech a dovednost říct si o pomoc při řešení běžných i obtížných životních situací.

Výzvy ve společnosti (pandemie, válečné konflikty, ekonomická krize, environmentální problémy, výkonové nastavení atd.) zvyšují potřebu věnovat se dovednostem zvládání náročných situací a stresu, což jsou základní dovednosti pro wellbeing (pocit životní pohody) a prevenci nemocí, vyhoření. Orientace v možnostech pomoci při duševních problémech má protektivní funkci. 

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • na základě vlastních zkušeností popíše běžné zátěžové situace a jejich projevy na psychické (emoce, myšlení), tělesné i vztahové úrovni
  • rozpoznává u sebe stresové podněty spojené se vzděláváním a vztahy ve škole a možné vlivy, které k nim vedou
  • mapuje úrovně prožívaného stresu s možným využitím digitálních technologií
  • aplikuje různorodé seberegulační techniky pro zvládání stresu a posilování odolnosti a vyhodnotí jejich účinek na sobě
  • v modelové náročné situaci zvolí vhodné strategie jejich řešení a svou volbu zdůvodní
  • v modelové situaci předvede, jak si vyžádat pomoc při běžných i obtížných životních situacích se zahrnutím více možností odborné pomoci – poradenské pracoviště školy, psycholog, psychiatr a psychoterapeut, linky a centra pomoci atd.

Očekávané výsledky učení