uplatňuje strategie zvládání zátěže, předcházení a řešení náročných situací, včetně vyhledání pomoci

CSP-OSV-001-ZV9-002
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • popsání podnětů a projevů náročných situací u sebe 
 • rozlišení projevů náročných situací u druhých
 • aplikace strategií pro předcházení stresu 
 • aplikace technik regulace stresu 
 • vyhledání vhodných zdrojů pomoci a požádání o pomoc 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Nácvikové aktivity:

Ve cvičných aktivitách se zdokonaluje v konkrétních technikách zvládání stresu a zátěže a budování odolnosti (poznávání napětí ve vlastním těle, dechová cvičení, vizualizační techniky, svalové uvolňování,používání pozitivního vnitřního dialogu, kognitivní přerámování zátěžové situace nebo její racionální analýza; vše doprovází sebereflexe/reflexe). 

Pokus (vedení deníku):

 • Zaznamenává si konkrétní činnosti během dne a píše si k nim konkrétní emoce a jejich intenzitu. Může k tomu využít mobilní aplikace.
 • Na základě mapování vyhodnocuje, které činnosti jsou pro něho náročné a proč. 
 • Zaznamenává, co mu pomohlo náročné činnosti zvládnout

Modelová/cvičná situace:

Žák po určitou dobu aplikuje vybrané seberegulační techniky na posílení odolnosti a všímavosti na sobě a vyhodnotí jejich účinek.

S využitím scénářů žák diskutuje, jaké spektrum emocí mohou aktéři scénáře prožívat a proč.

V modelových situacích (nebo s využitím scénářů) 

 • žák s využitím vhodné techniky (např. Strom řešení problémů) navrhne různé varianty řešení náročné situace a vyhodnotí jejich předpokládaný dopad
 • žák navrhne a předvede vhodný postup vyhledání pomoci včetně situace, kdy první pokus požádání o pomoc nevyšel nebo nepřinesl potřebný výsledek

 

Příklady vyhodnocení

Pracovní list do portfolia:

 • výsledky úrovně stresu a jejich reflexe
 • výsledky emočního prožívání situace a jejich reflexe, 
 • reflexe aplikace technik na posílení odolnosti a všímavosti

Učitel pozoruje zadané činnosti žáka.

U modelových/cvičných situací – zpětná vazba na jednotlivých úrovních: 1. povšimnutí, 2. analýza, 3. hodnocení, 4. alterace.

Při individuálním rozhovoru učitel pomocí např. koučinkových otázek ověřuje míru stresu a psychické zátěže, pomáhá žákovi najít vhodné strategie na jeho zvládnutí. 

 

Zdroje:

Jeřábková, K. Učíme se být v pohodě samo se sebou. Tématický okruh OSV - rozvoj schopností poznávání. Praha: Projekt Odyssea, 2007.

Jeřábková, K. Učíme se uvolnit a obnovit své síly. Tématický okruh OSV – psychohygiena. Praha: Projekt Odyssea, 2007.

Metodika Skillsbuilder, kapitola Pozitivní nastavení, úroveň pokročilý a expert

Metodiky RRRR - Society for all Metodika pro 6. a 7. ročník, metodika pro 8. a 9. ročník

Švec, J. Umíme vyhledat i poskytnout pomoc při osobních problémech. Tématický okruh OSV – psychohygiena. Praha: Projekt Odyssea, 2007.

Valenta, J. Učit se být. 2. vyd. Praha – Kladno : STROM – AISIS 2003