využívá efektivní strategie a reflektuje své potřeby při učení

CSP-OSV-001-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení je zaměřený na sebepoznání v oblasti učení a osvojení efektivních strategií učení zahrnujících reflexi žákových individuálních potřeb. 

Identifikace individuálně účinných strategií učení je zásadní pro učení jakémukoliv vzdělávacímu obsahu. Žáci se prostřednictvím očekávaného výsledku učení prakticky seznamují s různými přístupy a strategiemi učení. V nácvikových situacích rozvíjejí a reflektují jejich aplikaci. Rozvíjejí schopnost koncentrace při učení. Poznávají své preference při učení spojené např. s modalitou učebního obsahu, sociálními faktory nebo faktory prostředí pro učení.   

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pojmenuje své potřeby při učení (spojené s modalitou informací, prostředím pro učení, denní dobou, sociální podporou aj.) a vhodné způsoby podporující jejich naplnění
  • rozlišuje různé úrovně vzdělávacích cílů
  • na příkladu vzdělávacího obsahu, který je pro něj náročný, vyzkouší různé strategie a/nebo techniky učení a vyhodnotí jejich účinnost 
  • v modelových situacích zahrnujících různé typy vzdělávacího obsahu a vzdělávacích cílů navrhne vhodné strategie a/nebo techniky učení a svou volbu zdůvodní 
  • v modelových situacích identifikuje možné překážky v učení a postupy jejich překonávání

Očekávané výsledky učení