rozpozná své vybrané osobnostní vlastnosti, silné stránky a zkouší uplatňovat sebepoznání ve svém jednání

CSP-OSV-001-ZV5-001
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • vyjmenuje vlastní silné osobnostní vlastnosti a dovednosti 
  • pojmenuje (případně popíše s využitím vhodné literární formy), jak mu jeho silné osobnostní vlastnosti a dovednosti pomohly v dosažení konkrétního úspěchu.
  • přímo (i projektivně) formuluje své vlastnosti, schopnosti atd. v aktivitách typu „Co bych byl, kdybych byl …“; „Jsem dobrý v …“ a podobných
  • při reflexi učebních situací k různrodných tématech Osobnostní a sociální výchovy reflektuje své osobní vlastnosti a jejich význam při rozhodování a jednání 
  • v modelové situaci ilustruje využití silných stránek při zvládání náročných situací

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Tvůrčí činnosti:

  • Prostřednictvím vyprávění (nebo různého kreativního vyjádření) popíše, jak mu jeho silné osobnostní vlastnosti a dovednosti pomohly v dosažení konkrétního úspěchu.
  • Napíše dopis obsahující doporučení svému budoucímu já, čeho by mělo ve školní práci nebo zájmové činnosti v určitém časovém horizontu dosáhnout a jaké osobnostní vlastnosti nebo dovednosti k tomu potřebuje rozvinout.

Modelové situace:

  • V modelových situacích ilustrujících běžné náročné situace ve škole, doma nebo zájmové činnosti identifikuje osobnostní vlastnosti, které mohou pomoci s jejich zvládáním.
  • Na konkrétních příkladech uvede, jakou zpětnou vazbu získává od dospělých a od vrstevníků a s čím ve svém hodnocení druhými souhlasí a v čem naopak ne, svůj souhlas resp. nesouhlas zdůvodní. 

 

Zdroje: 

Jeřábková, S. & Srbová. K. Poznáváme svou osobnost. Tématický okruh OSV - sebepoznání a sebepojetíPraha: Projekt Odyssea, 2007.

Jeřábková, K. Učíme se být v pohodě sami se sebou. Praha: Projekt Odyssea, 2007.

Kříž, P.  Kdo jsem, jaký jsem (aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí). Kladno : AISIS 2005

Metodiky RRRR - Society for all - Metodika pro 4. a 5. ročník, Metodika pro 2. a 3. ročník

Valenta, J. Učit se být. 2. vyd. Praha – Kladno : STROM – AISIS 2003