uplatňuje postupy ke zlepšení či udržení své tělesné zdatnosti, duševní a sociální pohody, k překonávání námahy a obtíží spojených s tělesnou a psychickou zátěží

CZB-TEV-001-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV

- samostatně uplatňuje s ohledem na své možnosti, zkušenosti a aktuální zdravotní stav (s možnou pomocí učitele, asistenta pedagoga) speciální kompenzační, korektivní či jinak rozvíjející cvičení a aplikované pohybové aktivity pro rozvoj tělesné zdatnosti

Základními návyky pro rozvoj tělesné zdatnosti jsou především pravidelnost pohybových činností, odpovídající intenzita pohybu a dostatečný čas věnovaný pohybovým činnostem. Žáci na 2. stupni by měli nejen vědět, co je základem tělesné zdatnosti (silové, rychlostní, vytrvalostní a obratnostní schopnosti), ale měli by samostatně usilovat o rozvoj tělesné zdatnosti. Zároveň by si měli osvojit návyk pravidelně úroveň své tělesné zdatnosti měřit a hodnotit a na základě hodnocení se rozhodovat o dalším postupu rozvoje tělesné zdatnosti.

Výrazný podíl na zdraví má i pohybová aktivita (zdatnost) a dobrá nálada. Rozvoj těchto kvalit je stěžejní především v základním vzdělávání. Tělesná zdatnost je základem zdraví, tělesné výkonnosti člověka, ale i práceschopnosti a duševní pohody. Tělesná zdatnost, duševní a sociální pohoda (sociální naladění) nabývají na významu v době dospívání, zejména v souvislosti s tělesnými změnami. Na úrovni 2. stupně základního vzdělávání by mělo docházet k samostatné péči žáků o tělesnou zdatnost a psychickou pohodu podmíněnou dostatkem pohybu.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • absolvuje konkrétní činnost pro ověření úrovně dané schopnosti 
  • porovnává aktuální výsledky s normou a se svými předchozími dosaženými osobními výsledky
  • zhodnotí naměřenou úroveň tělesné zdatnosti – zlepšení, stagnaci, zhoršení a usiluje v následujícím období o její zlepšení
  • uvede, co vede ke zlepšení rychlosti, vytrvalosti, síly, koordinace
  • popíše své pocity ze zátěžových činností v TV (překonávání námahy, výstup z komfortní zóny, pocit úspěchu, neúspěchu)
  • aktivně se zapojuje do činností v rámci tělesné výchovy i do dalších pohybových činností v rámci režimu školy, které vedou k rozvoji tělesné zdatnosti

Očekávané výsledky učení