zdůvodní vznik a rozmístění tvarů zemského povrchu jakožto faktoru ovlivňujícího další přírodní procesy a lidské aktivity

GEO-GEO-002-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

OVU rozvíjí příslušný OVU pro 1. stupeň (hlavní druhy krajiny), přičemž představuje důsledné porozumění rozdílům mezi regiony z hlediska tvarů reliéfu, příčinám jejich vzniku a vývoje a jejich důsledkům pro přírodu i společnost. OVU je blízký poznání v přírodopisu (horninový cyklus), v rámci geografie je rozvíjeno porozumění prostorovému aspektu různých tvarů reliéfu, jejich vzniku a vlivu na přírodu i lidskou společnost. Dosažení tohoto OVU je podmínkou pro úspěšné dosažení jiných OVU.

Různé tvary zemského povrchu jsou důležitým faktorem ovlivňujícím další přírodní procesy a lidské aktivity. Je proto důležité porozumět příčinám jejich vzniku a rozmístění i jejich přímým či zprostředkovaným důsledkům, které mohou vyvolat mj. rizikové geomorfologické procesy, jako např. zemětřesení, sopečné erupce, rychlé svahové pohyby, tsunami. Porozumění této problematice současně představuje základ pro porozumění dalším konceptům v přírodní i společenské sféře, neboť rozložení tvarů reliéfu a jejich vývoj (minulý i budoucí) má výrazný dopad na život v různých místech a regionech světa.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Respektování potřeb planety
  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vysvětlí principy pohybu litosférických desek a jeho důsledky z hlediska vzniku hornin, vzniku a zániku zemské kůry, rozložení hlavních rysů reliéfu Země (globální tektonika)
  • vysvětlí působení vnějších geomorfologických činitelů a uvede příklady takového působení ve své obci a jejím okolí (zvětrávání, odnos, přemisťování a ukládání materiálu)
  • interpretuje reliéf jako důsledek protichůdného působení vnitřních a vnějších geomorfologických činitelů (tvorba nových struktur vnitřními činiteli vs. zarovnávání vnějšími činiteli)
  • odvodí, jak různé druhy reliéfu ovlivňují přírodní prostředí a lidskou společnost v daném regionu (např. klima, půdy, zemědělství, doprava, cestovní ruch)
  • vyjmenuje rizikové geomorfologické procesy, zdůvodní zákonitosti jejich výskytu v prostoru a v případě ohrožení jedná tak, aby minimalizoval s nimi spojená rizika (zemětřesení, sopečné erupce, rychlé svahové pohyby, tsunami)

Očekávané výsledky učení