zdůvodní vznik a rozmístění tvarů zemského povrchu jakožto faktoru ovlivňujícího další přírodní procesy a lidské aktivity

GEO-GEO-002-ZV9-006
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • Odhadne, které geomorfologické procesy a jakým způsobem se podílely na utváření tvarů zemského povrchu v daném místě (např. na fotografii nebo přímo v krajině).
  • S pomocí mapy nebo modelu členité krajiny navrhne nejvhodnější trasu pro novou železniční trať včetně případných mostů a tunelů. 
  • V členité krajině vybere vhodné místo pro umístění obytného domu. 

Ilustrace očekávaného výkonu

Způsob ověřování:

  • písemná práce
  • písemný test

Odkaz:

Krátký textový popis:

https://admin-dum.rvp.cz/admin/materialy/stahnout.html?s=ioobmdhd


Žák charakterizuje vybraný pohyb litosférických desek a odvodí jeho důsledky. 

 

Úloha je primárně zaměřena na endogenní pochody (kroky 1 a 4)

 

Obrázek ukazuje schéma podsouvání oceánské pod pevninskou litosférickou desku. Pod nákres litosférických desek napiš, která z nich je pevninská a která oceánská.

 

 

oceánská pevninská 

 

Zdroj: Zeměpisný náčrtník (1996)

 

Z obrysové mapy světa vyber jeden bod A–D podle toho, kde jev zobrazený na obrázku můžeme pozorovat. 

 

Zdroj: Trahorsch, Meyer (2023)

 

bod A

 

 

Pro tento pohyb litosférických desek je typické:

  1. zánik zemské kůry
  2. vznik říčních koryt
  3. vznik sedimentárních (usazených) hornin 
  4. zánik pevniny

 

Napiš, jaké důsledky pro zemský povrch má tento pohyb litosférických desek v dané oblasti.

zemětřesení, sopečná činnost, svahové pohyby, horotvorná činnost