vytvoří po formální i obsahové stránce funkční písemný projev s využitím znalosti pravidel pravopisu

JJK-CJL-001-ZV9-007
divider

Popis a zdůvodnění

Žák je veden k rozvíjení znalostí, dovedností a schopností týkajících se pravopisu současné češtiny. Osvojuje si zásady morfologického, lexikálního a syntaktického pravopisu a aplikuje je ve svých písemných projevech.

Pravopisná kompetence patří mezi zásadní témata, s nimiž se ve vyučování českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ pracuje. Žáci si postupně osvojují pravidla českého pravopisu v návaznosti na učivo z 1. stupně. Využívají pravopisné znalosti a dovednosti ve svých písemných projevech v každodenní písemné komunikaci, tedy nejen v hodinách českého jazyka a literatury. Ovládání pravopisu nadále patří k základním kompetencím každého z nás, ale na druhé straně je třeba zdůraznit, že současné koncepce vyučování českého jazyka založené na rozvíjení komunikačních dovedností nabádají k tomu, aby vyučování pravopisu nebylo přeceňováno a aby výuka pravopisu nebyla chápána pouze jako nástroj ke klasifikaci.

Hodnoty

  • Podpora udržitelných technologií a inovací
  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pracuje samostatně s Internetovou jazykovou příručkou, s Pravidly českého pravopisu, s jazykovými slovníky a příručkami 
  • vyhledá zadané slovo, ověří jeho význam a pravopisnou podobu a tyto dovednosti využívá ve svých písemných projevech
  • uvědomuje si vztah mezi jazykovým systémem a pravopisnými zásadami; osvojuje si postupně pravidla morfologického, lexikálního a syntaktického pravopisu
  • využívá kritéria hodnocení pravopisu – zvládám, zlepšuji se, nezvládám
  • zhodnotí vlastní písemný projev i jiné písemné projevy z hlediska pravopisných zásad a z hlediska kontroly dokumentu v textovém editoru
  • vytváří funkční písemné projevy s využitím znalostí pravidel českého pravopisu včetně písemných projevů v elektronickém prostředí

Očekávané výsledky učení