experimentuje s jazyky a buduje si vztah k učení se jazykům

JJK-CJL-001-ZV5-007
divider

Popis a zdůvodnění

Cílem očekávaného výsledku učení je získávání zkušeností s cizími jazyky. Žák je prostřednictvím hry a experimentování postupně veden k vytvoření a zpřesňování představy o tom, jaký význam má studium jazyků pro vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Směřujeme k vytvoření a prohlubování vztahu žáka ke studiu mateřského jazyka i dalších jazyků na základě praktické zkušenosti.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • získává poznatky o rozmanitosti jazyků
  • odhaduje význam běžně používaných slov cizího původu
  • vytváří si pozitivní vztah k učení se jazykům

Očekávané výsledky učení