pozoruje, porovná, změří, popíše různé pohyby a předpoví jejich průběh

CAP-FYZ-002-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Zkoumání pohybu je zvolené jako příklad obecného fyzikálního postupu studia jevu, na kterém se žák učí základní dovednosti pro zkoumání dalších jevů (tj. pozorování, měření a zpracování dat, předpovídání na základě zjištěných informací). Toto téma spojuje běžnou zkušenost žáků od prvních let jejich života s moderními technologiemi, jako je např. GPS.

OVU učí žáky základním dovednostem potřebným pro zkoumání materiálního světa. Tyto dovednosti využijí v dalších očekávaných výstupech i v praktickém životě.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • pozoruje různé pohyby z běžného života, konkrétní pohyb dokáže popsat
  • sleduje pohyb, např. v dopravních prostředcích pomocí aplikací (map) v mobilních telefonech
  • určí rychlost konkrétního rovnoměrného pohybu, měření zpracuje do tabulky a grafu (např. v tabulkovém editoru)
  • čte informace z grafu (rychlost pohybu, polohu objektu v daném čase apod.)
  • pracuje se vztahem mezi vzdáleností, rychlostí a časem (např. předpoví potřebnou dobu jízdy na danou vzdálenost)

Očekávané výsledky učení