používá osvojované tělocvičné názvosloví, správně reaguje na pokyny, povely, smluvená gesta a signály, samostatně řídí skupinu při pohybové činnosti

CZB-TEV-002-ZV9-006
divider

Popis a zdůvodnění

Znění alternativního OVU pro inkluzivní vzdělávání v TV

- používá osvojované tělocvičné názvosloví, správně reaguje na pokyny, povely a signály, s ohledem na svoje možnosti vykonává podle nich individuální i týmovou pohybovou činnost

Tělocvičné názvosloví a dorozumívání při TV je velmi specifické. Používají se jak oficiální tělocvičné pojmy, tak různá zkratkovitá pojmenování, smluvená gesta a zvukové signály pro organizaci a realizaci pohybových činností. Osvojování daných pojmů a dalších prvků dorozumívání v TV souvisí s konkrétními pohybovými činnostmi. Na 2. stupni by měl žák reagovat nejen na pokyny a povely, ale i na různé signály, gesta používaná v TV (např. na gesta a signály rozhodčího při sportovních hrách).

Specifické názvosloví, konkrétní gesta a signály zpřesňují, zjednodušují a zkracují dorozumívání v TV a také usnadňují organizaci a bezpečnost pohybových činností. Znalost tělocvičného názvosloví je důležitá jak pro dalším studium, tak pro běžný život, především pro společné rekreační pohybové aktivity, porozumění sportovním zprávám v tisku i pro sledování sportovních přenosů v televizi a na různých platformách v digitálním prostoru. Schopnost používat tělocvičné pojmy patří k základním znalostem a dovednostem žáka.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • správně pojmenovává všechny osvojované tělocvičné postoje, polohy, pohyby
  • reaguje na pokyny, povely, gesta i signály (orientační tabule), s nimiž se setkává v TV
  • vede samostatně krátké cvičení s užitím odpovídajících pojmů
  • organizuje skupinu s ohledem na potřeby konkrétní pohybové činnosti

Očekávané výsledky učení