posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých s využitím příkladů přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím

CZB-VZB-001-ZV9-001
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • uvede faktory, které ovlivňují lidské zdraví (životní styl, prostředí, zdravotnická péče, genetické faktory)
  • uvede příklady, jak závisí celková životní pohoda na fyzickém stavu organismu, na duševním rozpoložení člověka, na kvalitě jeho sociálních vztahů
  • vysvětlí na konkrétních příkladech zdraví jako stav úplné tělesné, psychické, sociální pohody
  • rozliší pozitivní a negativní vlivy na jednotlivé složky zdraví, které doloží konkrétními příklady

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka

1. Popište, za jakých okolností se cítíte zdravě / v pohodě po stránce:

a) tělesné (fyzické) ……………………………………………………

b) duševní (psychické) ………………………………………………

c) sociální ………………………………………………………………...

2. Přečtěte si příběh Tomáše. 

Tomáš chodí do 8. ročníku základní školy. Jeho hlavním zájmem je sport. Již v pěti letech začal s hokejem a v současné době je v hokejovém týmu považován za velmi talentovaného hráče. Na začátku této sezony si bohužel vážně zranil koleno. Byl operován a stále leží v nemocnici. Podle vyjádření lékaře letos s týmem na led nevyjede. Tomáš je velmi smutný… 

Uveďte, které zdravotní problémy Tomáše trápí. Na jeho příběhu vysvětlete vzájemné souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím.

Popis ověřování

Úloha ověřuje, zda je žák schopen posuzovat zdravotní stav člověka po stránce fyzické, duševní a sociální. Zjišťuje, jestli žák v návaznosti na znalost definice zdraví dokáže vysvětlit na příkladech přímé souvislosti mezi jeho tělesnou, duševní a sociální složkou. V první části úlohy žák popisuje osobní vnímání pocitu životní pohody v oblasti tělesné, duševní a sociální a tyto pocity pohody dává do souvislosti s kvalitou vlastního zdraví. Jeho volné odpovědi ukazují, v jakých souvislostech je žák schopen o zdraví uvažovat. Druhá část úlohy nabízí příběh Tomáše, který je pro žáky námětem k zamyšlení, jak může úraz (fyzické poškození organismu) vyvolat změny zdravotního stavu v duševní i sociální složce. Odpovědi na otázky dokládají, že žák dokáže posuzovat zdraví v celostním pojetí. 

V první části úlohy každý žák do jednotlivých řádků tabulky uvádí příklady stavů a situací, kdy se cítí zdráv (v pohodě) po stránce fyzické (např. nemám žádné zranění, nemám zubní kaz, nemám kašel, nebolí mě v krku, nemám horečku), duševní (např. jsem optimistický, úspěšný, prožívám radost), sociální (např. mám dobrého kamaráda, doma mě mají rádi, ve škole se cítím dobře, cítím podporu trenéra). Z odpovědí žáka lze usoudit, zda má konkrétní představu o jednotlivých složkách zdraví. 

Ve druhé části úlohy se žáci seznámí s příběhem Tomáše a následně postupně odpovídají na zadané otázky. Především vyjmenují všechny zdravotní potíže, které mohou být s úrazem spojeny (např. bolest kolene, omezení v pohybu, pobyt v nemocnici, obavy z budoucnosti, ztráta kontaktu s kamarády). Jmenované problémy by se měly týkat všech složek zdraví (tělesného, duševního i sociálního). Následně se pokusí popsat, jak zranění provázené bolestí ovlivňuje duševní zdraví Tomáše, jaký vliv na pocit pohody má momentální ztráta kontaktu s kamarády apod. 

První část úlohy je vhodné zadat žákům k individuálnímu vyjádření. Žák zapisuje, jak osobně vnímá pocit životní pohody v tělesné, duševní a sociální oblasti a tyto pocity pohody dává do souvislosti s kvalitou vlastního zdraví. Úkolem žáků ve druhé části je zvážit všechny dopady této události na zdravotní stav Tomáše. Žáci vytvoří skupiny, v nichž diskutují o vzájemných souvislostech mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím. Výstupy ze skupinově připravených odpovědí prezentují ostatním skupinám.