Klíčová kompetence komunikační

divider

KK komunikační vedou jedince k uvědomění si důležitosti komunikace a vybavují ho takovými komunikačními schopnostmi, které mu umožní aktivní spolupráci s lidmi kolem něj. 

Rozvoj těchto kompetencí proto vede jednak ke schopnosti porozumět ostatním, jednak ke schopnosti srozumitelně a adekvátně vyjádřit své myšlenky, záměry, postoje či emoce prostřednictvím širokého spektra komunikačních strategií a výrazových prostředků. Mezi ty přitom v kontextu dnešního propojeného světa patří nejen prostředky mateřského jazyka, ale také jazyků cizích; důraz je proto kladen také na rozvoj vícejazyčného repertoáru jedince, tedy jeho schopnosti mobilizovat všechny dostupné jazykové prostředky (mateřského, prvního i druhého cizího jazyka atd.) a dosáhnout komunikačního záměru i v situacích, při kterých mluvčí nutně nesdílí společný jazyk. Konečně, v užším kontextu mluvené interakce mezi komunikační kompetence patří také schopnost vlastní vyjadřování patřičně usměrňovat s ohledem na průběžnou zpětnou vazbu poskytovanou komunikačním partnerem.