vyslovuje podle svých možností česká a běžně užívaná cizí slova v souladu s jazykovou normou a užívá je vhodně vzhledem ke komunikační situaci

JJK-CJL-001-ZV9-003
divider

Popis a zdůvodnění

Žák správně artikuluje a odděluje slova v ústním projevu, používá je ve správném tvaru v souladu s jazykovou normou tak, aby sdělil svůj komunikační záměr. V této souvislosti žák pracuje jak s již osvojenou, tak s postupně získávanou slovní zásobou. Rozlišuje slova domácí a slova cizího původu; uvědomuje si význam slov a rozhoduje se, v které komunikační situaci je vhodné konkrétní slovo použít.

K přesnému, jednoznačnému a smysluplnému vyjadřování je nutné, aby žák porozuměl významovým vztahům mezi slovy i větnými celky, aby ve svém projevu uplatňoval textovou návaznost a vhodně užíval odkazovací jazykové prostředky.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • správně artikuluje a vyslovuje podle svých schopností slova, která si již osvojil, a obohacuje slovní zásobu skrze slova nová, u nichž dbá na správnou výslovnost a porozumí jejich významu (rozvoj foneticko-fonologické, logopedické, sémantické roviny např. čtením, poslechem, vyprávěním, zpíváním, překladem)
  • zdokonaluje svoje znalosti jazykové normy (skloňování, časování) a využívá je v komunikaci; tím dosáhne správného užívání tvarů slov
  • rozliší slova na česká a cizího původu podle svých jazykových schopností; diskutuje o tom, kde je vhodné použít slova cizího původu a kde nikoli, aby dosáhl přesného sdělení svých myšlenek (formálnost/neformálnost, věk posluchačů, krizová situace apod.)
  • analyzuje komunikační situace (místo, situace, posluchač), vyhodnotí vhodnost jazykových prostředků
  • na základě vyhodnocení komunikační situace použije vhodné jazykové prostředky, popřípadě je obměňuje; vytváří obdobné či odlišné komunikační situace

Očekávané výsledky učení