vyslovuje podle svých možností česká a běžně užívaná cizí slova v souladu s jazykovou normou a užívá je vhodně vzhledem ke komunikační situaci

JJK-CJL-001-ZV9-003
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • porozumí významu nově osvojených slov jak z českého, tak z cizího jazyka
  • rozliší slova na česká a cizího původu dle svých jazykových schopností

Ověření: Splněním zadání přílohy č. 1 (tabulky) a následnou kontrolou.

  • zdokonaluje svoje znalosti jazykové normy (skloňování, časování) a využívá je v komunikaci; tím dosáhne správného užívání tvarů slov

Ověření: Z přílohy č. 1 (tabulky) vybere slova, která vhodně dosadí do souvětí v příloze č. 2 (textu) tak, aby dávala smysl. Slova správně vyskloňuje. Dále určí, které výrazy jsou v daném kontextu nespisovné a opraví je. Vhodnost dosazených slov zkontroluje podle přílohy č. 3 (videa).

  • analyzuje komunikační situace (místo, situace, posluchač), vyhodnotí vhodnost jazykových prostředků

Ověření: Provede analýzu audiovizuálního obsahu dle otázek v ilustrační podpoře. Tím blíže určí specifika komunikační situace a vyhodnotí z nich závěry.

  • na základě vyhodnocení komunikační situace použije vhodné jazykové prostředky, popřípadě je obměňuje

Ověření: V příloze č. 2 (textu) navrhne, jak lze nespisovné výrazy nahradit spisovnými a obmění slova cizího původu pomocí českých slov tak, aby jazykové prostředky v textu odpovídaly jiné komunikační situaci. Příkladem pro srovnání může být příloha č. 4 (text).

  • vytváří obdobné či odlišné komunikační situace, diskutuje o tom, kde je vhodné použít slova cizího původu a kde nikoliv, aby dosáhl přesného sdělení svých myšlenek

Ověření: Sepíše subjektivní hodnocení stejného filmu jako v příloze č. 3 (video) a použije slova česká i slova cizího původu dle jazykové normy tak, aby dosáhl přesného sdělení svých myšlenek. Tento tvůrčí text lze pravopisně opravit pomocí prostředků AI či pomocí korekce jiné osoby. Text poté přečte vyučujícímu nebo spolužákovi, který mu poskytne zpětnou vazbu.

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Příklad úlohy pro výuku na 2. stupni ZŠ (v návaznosti na učivo – recenze/komentář ve slohové výchově, na učivo o sebeprezentaci a komunikaci v médiích a obohacování slovní zásoby v komunikační výchově, analýzu audiovizuálního obsahu v informatice, zhodnocení kvality snímku ve filmové výuce). Metodika je vhodná pro individuální zpracování či skupinovou výuku s vyučujícím.

Úloha je zaměřena na práci se slovy domácího i cizího původu a na jejich zvukovou a tvaroslovnou podobu. Žáci rozvíjejí svoje znalosti jazykové normy a využívají je v praktické komunikaci.

Zadání pro žáky:

1.  U následujících slov rozpoznejte, zdali jde o slova česká (včetně přejatých), nebo slova cizí. Odpověď zaznačte do příslušného sloupce „Původ“. Do třetího sloupce napište jejich význam.

Příloha č. 1

SlovoPůvodVýznam
Fajnové  
Kartel  
Firma  
Gurmánský  
Sequel  
Origin [ˈoridʒin]  
Ironicky  

 

2.  Přečtěte si uvedený text. Do textu zapište z přílohy č. 1 slova cizí, nebo česká a vhodně je vyskloňujte a dosaďte do prázdných polí tak, aby dávala smysl.

Určete v textu nespisovná slova a opravte je do spisovné podoby.

Vhodnost užití slov zkontrolujte dle přílohy č. 3 (videa), jež je zdrojem pro text.

Příloha č. 2 – přepis komentáře

 Jak můžete vidět z tohohle staršího názvu, tak Willy Wonka je prostě poměrně populární termín. V tomhle novém filmu tedy sledujeme takový jeho _______, kdy přijíždí do města, který je takový _______ centrum, ale samozřejmě hlavně centrum výroby čokolády a Wonka, tady chce rozjet svoji vlastní ______, byznys, továrnu, čokoládovnu, obchod, všechno, co s tím souvisí, zkrátka. Jenomže v cestě mu stojí zlotřilý čokoládový _______, který ovládá úplně všechno včetně místní policie, kněžích a dalších věcí. No a Wonku tady hraje teda Timothée Chalamet, kterýho můžete znát z Duny a spousty dalších filmů. Je to taková relativně nová hollywoodská hvězda a svou práci, tedy jak co se týká hraní, tak co se týká zpěvu, protože tohle je v zásadě muzikál, odvedl opravdu dobře. Režie se chopil Paul King, kterýho můžete znát díky filmům Paddington a Paddington 2, jeden z nejlepších _______ v historii Hollywoodu, a to ani neříkám nějak moc _______, když na to přijde. Nicméně Paddingtoni jsou velice _______, rodinné pohádky a nejinak to má i tady Wonka.

 

Příloha č. 3
Odkaz k videu: https://www.youtube.com/watch?v=yj5vVvSh1aM

3.  Pusťte si celou přílohu č. 3 až do konce. Analyzujte komunikační situaci audiovizuální ukázky pomocí následujících otázek.

a)   Kdo je autorem obsahu mediálního sdělení?

b)   Jaký je autorův komunikační záměr? Proč video natočil?

c)   Koho a jakými jazykovými prostředky se snaží oslovit a proč asi právě tyto prostředky volí?

d)   Které pasáže v textu (příloha č. 2) či videu (příloha č. 3) můžeme označit za osobní hodnocení autora?

e)   Který slohový postup a útvar je zde uplatněn?

f)    Jaké multimediální prvky (ukázky z filmu, obrázky herců apod.) využil autor videa jako ilustrace k obsahu?

g)   Je obsah na základě komunikačních prostředků více formální, nebo neformální?

  

4.  Představte si, že máte zhotovit podobnou recenzi pro jiný typ adresáta. Tentokrát bude text (příloha č. 2) umístěn do formální komunikační situace (např. seriózní magazín), a proto máte za úkol některá slova nebo části textu obměnit. Vymyslete, zdali můžete vhodně obměnit cizí slova českými. Pokud ano, slova dosaďte do textu.

Zároveň upravte formulace souvětí tak, aby text odpovídal formální komunikační situaci. 

Pro srovnání a inspiraci můžete použít přílohu pro odlišnou komunikační situaci.
Příloha č. 4
Odkaz: https://www.kinobox.cz/clanky/recenze/32901-videorecenze-wonka

 

5.  Napište vlastní subjektivní hodnocení formou komentáře ke stejnému filmu podle předloh z předchozích kroků. Pokročilejší žáci mohou sepsat recenzi. Při kontrole, kterou může provést spolužák či učitel, diskutuje, kde je vhodné v textu použít cizí slova a kde je lze obměnit.

 

Zdroje:

FILA, K. Videorecenze: Wonka už není šílenec, ale okouzlující snílek. Vznikla dokonalá vánoční klasika. Kinobox.cz [online]
Dostupné z: https://www.kinobox.cz/clanky/recenze/32901-videorecenze-wonka

MEDOJED Wonka je překvapení roku/Recenze. Youtube.com [online]
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=yj5vVvSh1aM

STRACHOTA, Karel; VALŮCH, Jaroslav; MACEK, Jakub; MOTYČKOVÁ, Věra; PACOVSKÁ, Anna et al. Být v obraze: mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků. Praha: Člověk v tísni, 2020. ISBN 978-80-7591-011-0.