v komunikaci a při práci s textem využívá znalosti o slovní zásobě a způsobech jejího obohacování, včetně tvoření slov

JJK-CJL-001-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Rozšiřování a obohacování slovní zásoby patří k základním kompetencím při rozvíjení komunikačních dovedností. Znalosti o tvoření slov, o jednotlivých vrstvách slovní zásoby a o způsobech jejího rozšiřování a obohacování žákům umožňují jednoznačně pojmenovávat, srozumitelně komunikovat a přesvědčivě argumentovat.

Žák využívá slovní zásobu v každodenní komunikaci. Rozumí významům jednotlivých lexikálních jednotek, vhodně je užívá s ohledem na danou komunikační situaci. Rozlišuje mezi slovy spisovnými a nespisovnými, mezi slovy neutrálními a citově zabarvenými. Prostřednictvím četby si žák rozšiřuje slovní zásobu, je schopný vyhledat ve slovnících významy slov, jimž nerozumí. Žák si je vědomý rozmanitosti slovní zásoby a ovládá principy tvoření slov, užívá také vhodně slova cizího původu a v případě potřeby vysvětlí jejich význam pomocí slovníku.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • rozlišuje a v komunikaci užívá: slova spisovná a nespisovná, slova neutrální a citově zabarvená, slovo a sousloví, významy slov, odborné názvy, rozlišuje významy běžně používaných zkratek a značek
  • využívá v komunikaci poznatky o tvoření slov, rozlišuje významy slov utvořených různými způsoby
  • uvede příklady přejatých slov a dokáže je využít v mluveném i v písemném projevu se správnou výslovností a ve správné grafické podobě
  • rozpozná a funkčně využije nepřímá pojmenování, např. v oblasti frazeologie a publicistiky
  • rozšiřuje svoji slovní zásobu a znalosti o ní využije v mluvené i psané komunikaci, ve formálních i neformálních textech

Očekávané výsledky učení